Структура атомiв i молекул

Переглядів:  165
ISBN: 
978-966-285-549-4
Індекс: 00612
Структура атомiв i молекул : навчальний посiбник / Ю. А. Бережной – Х. : ХНУ iменi В. Н. Каразiна, 2018. – 176 с.

Викладено нерелятивiстську i релятивiстську теорiї структури атомiв i молекул. Розглянуто випромiнення чорного тiла, квантування електромагнiтного поля, рiвняння Дiрака та його квазiрелятивiстське наближення, тонку та надтонку структури атомних рiвнiв енергiї, розщеплення атомних рiвнiв енергiї в електричному та магнiтному полях, лембiвський зсув атомних рiвнiв енергiї, теорiю Гайтлера–Лондона гомеополярного зв’язку, синглетнi та мультиплетнi терми двох атомних молекул. Призначається студентам, аспiрантам, викладачам i науковцям фiзичних спецiальностей вищихнавчальних закладiв для поглибленого вивчення квантової структури атомiв i молекул.