Основи програмування у 2 частинах. Частина 1

Переглядів:  300
Індекс: 00758
Основи програмування у 2 частинах. Частина 1 : методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / І.  В. Гарячевська, Д. О. Протектор. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. – 40 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до програми курсу «Основи програмування», що є невід’ємною частиною під час підготовки бакалаврів з прикладної фізики. Мета: надати методичну допомогу студентам під час виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Основи програмування». Методичні рекомендації розраховані на студентів першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики, які навчаються за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали». Вони містять загальні відомості про курс «Основи програмування», програму курсу, завдання для розрахунковографічної роботи студентів, зразок оформлення титульної сторінки розрахунково-графічної роботи, критерії оцінювання, приклад виконання розрахунково-графічної роботи, перелік рекомендованої літератури та інформаційні ресурси.