Міжнародні організації

Переглядів:  263
Індекс: 00750
Міжнародні організації : методичні рекомендації до вивчення дисципліни (для студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») / уклад. Т. І. Алексєєва. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 40 с.

Видання містить пояснювальну записку, робочу програму, плани семінарських занять, тематику індивідуальних контрольних) робіт, правила їх оформлення та оцінювання, приклади тестових завдань для підготовки до поточного та підсумкового контролю, питання до екзамену, критерії оцінювання знань, рекомендовану літературу, додатки. Запропоновані навчально-методичні матеріали покликані формувати у студентів основи знань із дисципліни «Міжнародні організації», а також визначати напрям, основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи студентів.