Міжнародні організації

Переглядів:  314
Індекс: 00750
Міжнародні організації : методичні рекомендації до вивчення дисципліни (для студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») / уклад. Т. І. Алексєєва. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 40 с.

Видання містить пояснювальну записку, робочу програму, плани семінарських занять, тематику індивідуальних контрольних) робіт, правила їх оформлення та оцінювання, приклади тестових завдань для підготовки до поточного та підсумкового контролю, питання до екзамену, критерії оцінювання знань, рекомендовану літературу, додатки.

A Glimpse into International Relations

Переглядів:  352
Індекс: 00786
A Glimpse into International Relations : навчальний посібник / А. Б. Калюжна. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 120 с.

Навчальний посібник призначений для студентів ІІ курсу спеціальності «Міжнародні відносини» та може бути використаний студентами напряму підготовки «Регіональні студії» факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу університету.

Ключові слова:

Дипломна робота

Переглядів:  768
Індекс: 00425
Дипломна робота : методичні рекомендації до виконання (для студентів напряму підготовки 6.030203 – «Міжнародні економічні відносини»; рівень вищої освіти – бакалавр / уклад. А. П. Голіков, Л. І. Григорова-Беренда, Н. А. Казакова, С. А. Касьян, О. В. Ханова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 36 с.

Видання містить загальні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030203 – «Міжнародні економічні відносини» (рівень вищої освіти – бакалавр), а саме: вимоги та пояснення щодо структури дипломної роботи, змісту окремих розділів, оформлення роботи в цілому та її складових елементів, порядку рецензування роботи, допуску до захисту та захисту випускних к

Програма та методичні рекомендації до виробничої зовнішньоекономічної практики

Переглядів:  698
Індекс: 00441
Програма та методичні рекомендації до виробничої зовнішньоекономічної практики / уклад. М. О. Лазарчук. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 24 с.

Програма розкриває мету, завдання та зміст виробничої зовнішньоекономічної практики, відображає різноманітні аспекти проведення практики, містить методичні рекомендації для студентів з питань проходження та оформлення результатів практики.

Вступ до спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

Переглядів:  1542
ISBN: 
978-966-285-260-8
Індекс: 00445
Вступ до спеціальності «Міжнародні економічні відносини» : навчальний посібник / А.  П.  Голіков, Н. А. Казакова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 116 с.

У посібнику висвітлюються основні положення спеціальності з міжнародних економічних відносин, розкривається сутність наукових понять «світове господарство» та «міжнародні економічні відносини», їх термінологічний апарат, основні складові, місце та значення в системі сучасних наук, перспективи розвитку. Наводиться словник термінів.

Історія міжнародного права

Переглядів:  889
ISBN: 
978-966-285-424-4
Індекс: 00590
Історія міжнародного права : хрестоматія-практикум для студентів напряму підготовки 6.030202 – «Міжнародне право» / О. А. Гавриленко, Т. Л. Сироїд, Л. В.  Новікова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 676 с.

Навчальний посібник призначений для використання студентами у процесі підготовки до семінарських занять з навчального курсу «Історія міжнародного права» – обов’язкової дисципліни у навчальному плані підготовки фахівців за напрямом 6.030202 – «Міжнародне право».

Світова економіка

Переглядів:  801
ISBN: 
978-966-285-135-9
Індекс: 00268
Світова економіка : підручник / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 268 с.

Підручник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Світова економіка» згідно з державною програмою Міністерства освіти і науки України. У підручнику в логічній послідовності розкриваються сучасний зміст та основні структурні характеристики світової економіки, аналізуються тенденції та перспективи розвитку національних економік в умовах інтернаціоналізації господарської діяльності.

Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації

Переглядів:  861
ISBN: 
978-966-285-187-8
Індекс: 00292
Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації : колективна монографія / кол. авт.; за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль, Є. М. Воробйов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 316 с.

У колективній монографії автори дали своє бачення теоретичних та практичних аспектів нових процесів і тенденцій трансформації міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації, які справляють і в найближчі десятиліття будуть справляти все більший вплив на світову економіку.

Цивільний захист у сучасних умовах

Переглядів:  696
Індекс: 00318
Цивільний захист у сучасних умовах : навчально-методичний посібник / уклад. В. М. Савченко, Є. Я. Ніколенко, О. О. Шевченко та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 56 с.

Мета даного навчально-методичного посібника – допомогти студентам отримати знання та практичні навички з організації захисту населення за умов надзвичайних станів, а також з організації заходів із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій в Україні та з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Навчально-методичний посібник відповідає програмі дисципліни «Цивільний захист».

Менеджмент організацій

Переглядів:  787
Індекс: 00427
Менеджмент організацій : навчальний посібник / В. Ф. Пуртов, В. П. Третяк, М. М. Кудінова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 152 с.

Активну участь в підготовці та виданні даного посібника взяли магістранти кафедри економіки та менеджменту: К. О. Андреєва, Л. Б. Білоус, О. Г. Воронова, Я. С. Малиновська, Г. С. Пегушина, Ю. І. Прус, О. М.

Страницы