Основи краєзнавства

Переглядів:  1890
ISBN: 
978-966-285-372-8
Індекс: 00508
Основи краєзнавства : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / кол. авт.; за заг. ред. чл.-кор. НАНУ О. П. Реєнта. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 276 с.

Підручник «Основи краєзнавства» для студентів вищих навчальних закладів уніфікований для всіх спеціальностей, містить сучасні теоретичні та практичні розробки з основних питань краєзнавства.

Історія Слобідської України

Переглядів:  601
ISBN: 
978-966-285-220-2
Індекс: 00513
Історія Слобідської України : навчальний посібник / В. І. Танцюра, О. О. Пересада. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 304 с.

Навчальний посібник допомагає організувати самостійне опрацювання обов’язкового курсу «Історія Слобідської України», розробленого згідно з кредитною системою навчання. Видання знайо мить з історією й особливостями найважливіших соціально-політичних процесів на Слобожанщині від найдавніших часів і до сучасності.

Історія Слобідської України

Переглядів:  697
ISBN: 
978-966-285-353-7
Індекс: 00524
Історія Слобідської України : підручник / Д. М. Чорний. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 264 с.

У підручнику викладено історію розвитку одного з найбільших історичних регіонів України – Слобожанщини від найдавніших часів до сучасності в єдності політичних, економічних, культурних процесів.

Историк-болгарист С. И. Сидельников : научная и педагогическая деятельность

Переглядів:  629
ISBN: 
978-966-285-286-8
Індекс: 00422
Историк-болгарист С. И. Сидельников : научная и педагогическая деятельность : монография / А. А. Сайпанова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 232 с.

Монография посвящена комплексному и всестороннему исследованию научной и педагогической деятельности видного ученого, одного из авторитетных советских историков-славистов, крупного специалиста по истории болгарского Возрождения, доктора исторических наук Степана Ивановича Сидельникова (1916– 1977).

Поляки на Харківщині: огляд джерел

Переглядів:  637
ISBN: 
978-966-285-282-0
Індекс: 00455
Поляки на Харківщині : огляд джерел / гол. ред. С. І. Посохов. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 124 с. – (Серія «Джерелознавчі зошити». Зошит 6).

У цьому випуску публікуються матеріали доповідей міжнародного науково-практичного семінару, який відбувся в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 22–23 жовтня 2015 р. і був присвячений обговоренню питання підготовки збірника документів «Поляки на Харківщині».

Археологічна наука в Харківському університеті (1805–1920 рр.)

Переглядів:  632
ISBN: 
978-966-285-179-3
Індекс: 00272
Скирда В. В. Археологічна наука в Харківському університеті (1805–1920 рр.) : монографія / В. В. Скирда. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 164 с.

Монографія присвячена історії розвитку археологічної науки. В роботі наводяться дані про перші археологічні дослідження вчених Харківського університету з моменту його заснування і до 1920 року. Аналізується внесок учених у розвиток науки та вивчення ними пам’яток археології.

Дипломатичний протокол та етикет

Переглядів:  622
Індекс: 00302
Станчев М. Г. Дипломатичний протокол та етикет : навчально-методичний посібник до спецкурсу для студентів V курсу історичного факультету денного відділення спеціальності «Всесвітня історія» спеціалізації «Нова та новітня історія» / М. Г. Станчев. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 96 с.

У виданні подано загальну схему вивчення дисципліни: зміст лекційної частини спецкурсу, завдання для самостійної роботи, питання до проміжного контролю і до іспиту, критерії оцінювання знань, методичні рекомендації до кожної з тем. Рекомендовані джерела та література сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу програми та отриманню студентами системних знань.

Методичні рекомендації до навчально-виробничої краєзнавчої практики

Переглядів:  603
Індекс: 00325
Методичні рекомендації до навчально-виробничої краєзнавчої практики (для студентів ІІІ курсу історичного факультету) / уклад. С. М. Куделко, О. Г. Павлова; наук. ред. проф. С. І. Посохов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 20 с.

Методичні рекомендації до навчально-виробничої краєзнавчої практики складені на основі лекційного курсу «Історичне краєзнавство», який викладається на 1 курсі, та програми практики, призначеної для керівників та студентів-практикантів.

Олександр Омелянович Кучер : спогади, документи, матеріали

Переглядів:  659
ISBN: 
978-966-285-176-6
Індекс: 00350
Олександр Омелянович Кучер : спогади, документи, матеріали / уклад. В. В. Сичова, Н. В. Шевченко; ред. кол. : С. I. Посохов, В. В. Сичова, В. М. Духопельников. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 292 с.; 16 іл.

Книга присвячена життю та діяльності Олександра Омеляновича Кучера (1923–2012 рр.), відомого харківського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії СРСР (з 1993 р. – історії Росії) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (1976–1994 рр.).

Ключові слова:

Македонский вопрос в международных отношениях 1913–1920 гг.

Переглядів:  532
ISBN: 
978-966-285-245-5
Індекс: 00431
Македонский вопрос в международных отношениях 1913–1920 гг. : монография / О. Н. Гуринова. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 304 с.

Монография является первым в историографии комплексным исследованием сложных обстоятельств, которые изменили политическое содержание и обусловили развитие македонского вопроса в международных отношениях 1913–1920 годов. Благодаря систематизации, обобщению и анализу значительного фактического материала на основе широкого круга разнообразных источников и научной

Страницы