Электробиология и электромедицина

Переглядів:  113
ISBN: 
978-966-285-593-7
Індекс: 00695
Электробиология и электромедицина : монография / Э. А. Ромоданова, В. А.  Катрич, Т. Н. Овсянникова, В. А. Тиманюк. ‒ Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2020. – 336 с.

В монографии рассмотрены важнейшие проблемы биологии и медицины – электрические явления в жизни клетки и организма, единство живого организма и среды, формирование ответной реакции организма на изменение внешней среды.

Навчально-польова практика із зоології хребетних

Переглядів:  108
Індекс: 00700
Навчально-польова практика із зоології хребетних : навчально-методичний посібник / сост. Т. А. Атемасова, А. С. Влащенко, Г. Л. Гончаров, О. І. Зіненко, О. В. Коршунов, В. А. Токарський, Д. А. Шабанов, Г. О. Шандиков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 196 с.

Навчально-методичний посібник складений відповідно до Робочої програми навчально-польової практики із зоології у ч. 2 «Зоологія хребетних» для ІІ курсу біологічного факультету Харківського національного університету. Посібник розрахований на студентів 2 року навчання за ОПП Бакалавр спеціальності «Біологія» для отримання кваліфікації «біолог».

Види тварин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області

Переглядів:  144
Індекс: 00633
Види тварин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області : навчально-довідковий посібник / В. А. Токарський, Т. А.  Атемасова, С. Ю. Утєвський, О. Ф. Бартєнєв, О. І. Зіненко, О. В. Коршунов, Г. О. Шандиков, М. В. Банік ; за заг. ред. В. А. Токарського. – Вид. 2-ге, випр. та доповн. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 40 с.

Посібник розрахований на студентів біологічного факультету (рівень «бакалавр» та «магістр») спеціальності «Біологія» для отримання кваліфікації «біолог-зоолог» і є складовою частиною обов’язкового навчального курсу студентів-біологів рівня підготовки «магістр» біологічного факультету національного університету.

Ключові слова:

Ссавці Східної України

Переглядів:  213
ISBN: 
978-966-285-452-7
Індекс: 00650
Ссавці Східної України : навчальний посібник для біологічних спеціальностей. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 236 с.

У посiбнику в систематичній послідовності описуються представники класу ссавці Східної України. Дана видова характеристика представників класу ссавці. Відмічені особливості розповсюдження на території Східної України та їх практичне значення. Книга призначена для студентів-біологів різного профілю.

Ключові слова:

Біотехнологія вищих рослин: культура in vitro

Переглядів:  369
Індекс: 00566
Біотехнологія вищих рослин: культура in vitro : навчально-методичний посібник / О. О. Авксентьєва, В.  В.  Шулік. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. ‒ 92 с.

У навчально-методичному посібнику розглядаються основні методи культур in vitro, які використовуються в біотехнології вищих рослин. Наведено особливості організації біотехнологічної лабораторії, відомості про живильні середовища та методи стерилізації рослинного організму.

Ключові слова:

Механізми рецепції та внутрішньоклітинного сигналінгу у рослин

Переглядів:  419
ISBN: 
978-966-285-280-6
Індекс: 00497
Механізми рецепції та внутрішньоклітинного сигналінгу у рослин : навчальний посібник / В. Ю. Джамєєв. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. — 208 с.

У навчальному посібнику викладаються основні відомості про внутрішньоклітинну сигналізацію рослин. Описані структура, властивості та особливості функціонування компонентів внутрішньоклітинних сигнальних систем, механізми рецепції та трансдукції зовнішніх сигналів у рослинних клітинах.

Научные школы Харьковского университета в микробиологии

Переглядів:  285
ISBN: 
978-966-285-300-1
Індекс: 00507
Научные школы Харьковского университета в микробиологии / Б. Я. Пугач. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 276 с.

Впервые в отечественной и мировой литературе раскрыта целостная картина места и роли научных школ Харьковского университета в микробиологии. Основатели научных направлений Илья Ильич Мечников, Лев Семенович Ценковский, Владимир Константинович Высокович – величайшие гении, рожденные Украиной. Фагоцитарная теория, созданная выпускником Харьковского университета, лауреатом Нобелевской премии И.

Вибрані фізико-хімічні методи в біохімії

Переглядів:  386
Індекс: 00460
Вибрані фізико-хімічні методи в біохімії : методичні вказівки до лабораторного практикуму зі спеціальних курсів «Фізико-хімічні методи в біохімії», «Ензимологія», «Імунологія», «Дослідження обміну білків та амінокислот» для студентів спеціальності «Біологія», спеціалізації «Біохімія» та «Лабораторна діагностика» / уклад. Н. І. Буланкіна, С. М. Охріменко, О. М. Пономаренко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 44 с.

Методичні вказівки до лабораторного практикуму зі спеціальних курсів «Фізико-хімічні методи в біохімії», «Ензимологія», «Імунологія», «Дослідження обміну білків та амінокислот» призначена для студентів спеціальності «Біологія», спеціалізацій «Біохімія» та «Лабораторна діагностика» містять відомості про поширені фізико-хімічні методи лабораторного аналізу, зокрема електрофорез, хроматографію, ім

Ключові слова:

Механизмы онтогенеза

Переглядів:  268
ISBN: 
978-966-285-149-6
Індекс: 00263
Механизмы онтогенеза : курс лекций (для студентов биологических специальностей) / сост., Н. В. Колот, Н. Е. Волкова, Л. И. Воробьёва. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 220 с.

Лекционный курс разработан в соответствии с учебной программой нормативной дисциплины «Механизмы онтогенеза» для студентов, обучающихся в магистратуре по специальности 8.04010201 – биология. В пособии обобщены данные научной литературы об особенностях механизмов онтогенеза одноклеточных и многоклеточных организмов.

Human Physiology. Module 4. Gastrointestinal and Renal Physiology. Endocrinology and Reproduction

Переглядів:  298
Індекс: 00271
Human Physiology. Module 4. Gastrointestinal and Renal Physiology. Endocrinology and Reproduction = Фізіологія людини. Модуль 4. Фізіологія травної системи та нирок. Ендокринологія та репродукція : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл. − 2-ге вид., випр. та доп. / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 148 с. – Англ. мовою.

Четвертий модуль містить інформацію щодо механізмів функціонування та нервово-гуморальної регуляції шлунково-кишкового тракту, видільної системи, особливостей функціонування ендокринних органів, чоловічої і жіночої репродуктивної системи.

Страницы