Міжнародні організації

Переглядів:  304
Індекс: 00750
Міжнародні організації : методичні рекомендації до вивчення дисципліни (для студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») / уклад. Т. І. Алексєєва. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 40 с.

Видання містить пояснювальну записку, робочу програму, плани семінарських занять, тематику індивідуальних контрольних) робіт, правила їх оформлення та оцінювання, приклади тестових завдань для підготовки до поточного та підсумкового контролю, питання до екзамену, критерії оцінювання знань, рекомендовану літературу, додатки.

Країнознавство

Переглядів:  345
Індекс: 00752
Країнознавство : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітніх програм «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна логістика і митна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад. Р. С. Коваленко. – Харків : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2021. – 64 с.

Викладено загальні методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Країнознавство» для студентів першого курсу спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форми навчання. Висвітлено організаційно-методичні питання щодо підготовки, структури, змісту окремих розділів, оформлення та захисту курсової роботи.

Закономірності циклічного розвитку глобальної економічної системи

Переглядів:  529
ISBN: 
978-966-285-632-3
Індекс: 00709
Закономірності циклічного розвитку глобальної економічної системи : монографія / Г. В. Ревякін. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 140 с.

У монографії автори дали своє бачення особливостей циклічного розвитку глобальної економічної системи та стабілізації економічного розвитку України. Основну увагу зосереджено на організаційно-економічних засадах підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності України в контексті її адаптації до нестабільного глобального економічного простору.

Ключові слова:

Формування якості борошняних виробів спеціального дієтичного спрямування

Переглядів:  507
ISBN: 
978-966-285-645-3
Індекс: 00717
Формування якості борошняних виробів спеціального дієтичного спрямування : монографія / Я. О. Білецька. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 116 с.

Сформовано якість борошняних виробів спеціального дієтичного спрямування за рахунок використання борошна пророщених бобових у розчинах мінеральних солей. Доведено можливість формування високих дієтичних та спеціальних властивостей хліба для осіб, які мають йод- та селен-дефіцитні стани і непереносимість глютену.

Антикризовий менеджмент

Переглядів:  277
Індекс: 00755
Антикризовий менеджмент : методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-наукової програми «Бізнес-адміністрування» / уклад. О. В. Портна. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 20 с.

Методичні рекомендації складено для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-наукової програми «Бізнес-адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Антикризовий менеджмент

Переглядів:  276
Індекс: 00756
Антикризовий менеджмент : методичні рекомендації до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-наукової програми «Бізнес- адміністрування» / уклад. О. В. Портна. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 32 с.

Методичні рекомендації складено для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-наукової програми «Бізнес-адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Ключові слова:

Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі

Переглядів:  557
Індекс: 00684
Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі: методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад. І. О. Дерід. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 24 с.

Видання містить питання для підготовки до семінарів та для самоперевірки, а також зазначаються питання та матеріали, що винесені для самостійної роботи студента, наведено питання та приклади завдань для підготовки до написання контрольної роботи та підсумкового контролю, міститься рекомендована література.

Ключові слова:

Contracts: Structure and Contents

Переглядів:  618
Індекс: 00685
Contracts: Structure and Contents : manual / N. M. Startseva. – 3rd edition, corrected and supplemented. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2019. – 216 p.

The manual is designed for students studying business and economics and have an average level (B2) of English language knowledge, as well as for business people in different field of business who are interested in familiarizing with the structure, contents and types of contracts in English.

Державне управління розвитком інноваційного потенціалу України в сучасних умовах

Переглядів:  554
ISBN: 
978-966-285-586-9
Індекс: 00692
Державне управління розвитком інноваційного потенціалу України в сучасних умовах : монографія / Г. О. Дорошенко, В. Ю. Прокопенко, В. Ф. Пуртов та ін.; за заг. ред. проф. Г. О. Дорошенко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 208 с.

У монографії досліджено напрями розвитку інноваційного потенціалу Харківської області, розроблено класифікацію всіх факторів, що негативно впливають на розвиток інноваційного потенціалу промислових підприємств, на підставі чого визначено, що процес розвитку інноваційного потенціалу регіону стикається з певними проблемами. Запропоновано методику оцінки інвестиційної привабливості

Технологічне лідерство Німеччини в процесі економічного розвитку ЄС

Переглядів:  462
ISBN: 
978-966-285-625-5
Індекс: 00693
Довгаль О. А. Технологічне лідерство Німеччини в процесі економічного розвитку ЄС / О. А. Довгаль, А. Ю.  Таран : монографія. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 252 с.

Монографія присвячена дослідженню ключових засад, детермінант та інституціональних засобів формування й забезпечення технологічного лідерства Німеччини в європейській економічній системі.

Страницы