Закономірності циклічного розвитку глобальної економічної системи

Переглядів:  145
ISBN: 
978-966-285-632-3
Індекс: 00709
Закономірності циклічного розвитку глобальної економічної системи : монографія / Г. В. Ревякін. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 140 с.

У монографії автори дали своє бачення особливостей циклічного розвитку глобальної економічної системи та стабілізації економічного розвитку України. Основну увагу зосереджено на організаційно-економічних засадах підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності України в контексті її адаптації до нестабільного глобального економічного простору.

Ключові слова:

Формування якості борошняних виробів спеціального дієтичного спрямування

Переглядів:  53
ISBN: 
978-966-285-645-3
Індекс: 00717
Формування якості борошняних виробів спеціального дієтичного спрямування : монографія / Я. О. Білецька. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 116 с.

Сформовано якість борошняних виробів спеціального дієтичного спрямування за рахунок використання борошна пророщених бобових у розчинах мінеральних солей. Доведено можливість формування високих дієтичних та спеціальних властивостей хліба для осіб, які мають йод- та селен-дефіцитні стани і непереносимість глютену.

Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі

Переглядів:  221
Індекс: 00684
Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі: методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад. І. О. Дерід. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 24 с.

Видання містить питання для підготовки до семінарів та для самоперевірки, а також зазначаються питання та матеріали, що винесені для самостійної роботи студента, наведено питання та приклади завдань для підготовки до написання контрольної роботи та підсумкового контролю, міститься рекомендована література.

Ключові слова:

Contracts: Structure and Contents

Переглядів:  281
Індекс: 00685
Contracts: Structure and Contents : manual / N. M. Startseva. – 3rd edition, corrected and supplemented. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2019. – 216 p.

The manual is designed for students studying business and economics and have an average level (B2) of English language knowledge, as well as for business people in different field of business who are interested in familiarizing with the structure, contents and types of contracts in English.

Державне управління розвитком інноваційного потенціалу України в сучасних умовах

Переглядів:  231
ISBN: 
978-966-285-586-9
Індекс: 00692
Державне управління розвитком інноваційного потенціалу України в сучасних умовах : монографія / Г. О. Дорошенко, В. Ю. Прокопенко, В. Ф. Пуртов та ін.; за заг. ред. проф. Г. О. Дорошенко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 208 с.

У монографії досліджено напрями розвитку інноваційного потенціалу Харківської області, розроблено класифікацію всіх факторів, що негативно впливають на розвиток інноваційного потенціалу промислових підприємств, на підставі чого визначено, що процес розвитку інноваційного потенціалу регіону стикається з певними проблемами. Запропоновано методику оцінки інвестиційної привабливості

Технологічне лідерство Німеччини в процесі економічного розвитку ЄС

Переглядів:  161
ISBN: 
978-966-285-625-5
Індекс: 00693
Довгаль О. А. Технологічне лідерство Німеччини в процесі економічного розвитку ЄС / О. А. Довгаль, А. Ю.  Таран : монографія. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 252 с.

Монографія присвячена дослідженню ключових засад, детермінант та інституціональних засобів формування й забезпечення технологічного лідерства Німеччини в європейській економічній системі.

Економічна теорія

Переглядів:  108
ISBN: 
978-966-285-536-4
Індекс: 00708
Економічна теорія : навч. посібник / за заг. ред. проф. В. І. Сідорова, проф. Є. М.  Воробйова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2019. – 464 c.

Навчальний посібник містить систематизований виклад тем, які розкривають загальні економічні поняття, мікроекономічні та макроекономічні питання, проблеми світового господарства та міжнародних економічних відносин. Посібник є повним навчально-методичним комплексом, охоплює, крім теоретичної частини, практикум для студентів, додаткові навчально-методичні матеріали.

Ключові слова:

Основи готельно-ресторанної справи

Переглядів:  597
ISBN: 
978-966-285-414-5
Індекс: 00548
Основи готельно-ресторанної справи : навчальний посібник / Н. І. Данько, А. Ю. Парфіненко, П. О. Подлепіна, О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. Парфіненка]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 288 с.

У навчальному посібнику представлено базові принципи функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Висвітлено основні поняття готельно-ресторанної справи, особливості класифікації закладів готельного та ресторанного господарства, функціональну характеристику приміщень та матеріально-технічної бази.

Дипломна робота

Переглядів:  330
Індекс: 00558
Дипломна робота : методичні рекомендації до виконання для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини»; другий (магістерський) рівень вищої освіти / уклад. А. П. Голіков, Л. І. Григорова-Беренда, О. А. Довгаль, Н. А. Казакова, С. А. Касьян. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 36 с.

Видання містить загальні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини»; другий (магістерський) рівень вищої освіти, а саме: вимоги та пояснення щодо структури дипломної роботи магістра, змісту окремих її розділів, оформлення роботи в цілому, її складових та елементів, порядку рецензування роботи, допуску до захисту та захисту випускних к

Ключові слова:

Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід

Переглядів:  2044
ISBN: 
978-966-285-417-6
Індекс: 00571
Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід : колективна монографія / за заг. ред. А. Ю. Парфіненка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 412 с.

У колективній монографії розкрито сучасний стан, тенденції та особливості розвитку світового ринку готельно-ресторанних послуг. Висвітлено методологічні підходи до дослідження та проектування закладів індустрії гостинності, проблеми інтенсифікації інноваційної діяльності підприємств туристичної індустрії, застосування енергозберігаючого обладнання в закладах розміщення.

Страницы