Кваліфікаційна робота магістра: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми бібліографічного опису

Переглядів:  257
Індекс: 00809
Кваліфікаційна робота магістра: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми бібліографічного опису : методичні рекомендації для студентів спеціальності 241 «Готельно- ресторанна справа» другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад. В. В. Рєзніков, Н. І. Данько, О. Б. Жихор. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 48 с.

Видання містить основні вимоги до написання, оформлення та захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи магістра за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа». Детально висвітлено процедуру вибору теми дослідження, особливості роботи з науковою літературою, змістовне наповнення кожного з розділів диплома. Наведено приклади оформлення різних елементів роботи.

Кваліфікаційна робота магістра

Переглядів:  305
Індекс: 00787
Кваліфікаційна робота магістра : методичні рекомендації до виконання (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Міжнародні економічні відносини») / уклад. Л. І. Григорова- Беренда, О. А. Довгаль, Н. А. Казакова, С. А. Касьян, Н. В. Непрядкіна, О. В. Ханова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 44 с.

Видання містить загальні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Міжнародні економічні відносини», а саме: вимоги та пояснення щодо структури кваліфікаційної роботи магістра, змісту окремих її розділів, оформлення роботи в цілому, її складових та елементів, порядку рецензування роботи, допуску до захисту та захист

Дистанційне навчання в середовищі Moodle

Переглядів:  840
Індекс: 00792
Дистанційне навчання в середовищі Moodle : методичні рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу / уклад. Т. М. Мірошниченко, Н. І. Бережна. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 44 с.

Видання містять методичні рекомендації для студентів щодо користування різноманітними інструментами LMS Moodle у процесі дистанційного навчання. Серед таких інструментів – сервіси Moodle з реєстрації користувачів, сервіси, що забезпечують роботу із навчальними ресурсами та активні види освітньої діяльності.

Історія міжнародного права: стародавня доба

Переглядів:  939
ISBN: 
978-966-285-705-4
Індекс: 00803
Історія міжнародного права: стародавня доба : навчальний посібник / О. А. Гавриленко, Т. Л. Сироїд. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 232 с.

У навчальному посібнику на основі широкого кола джерел та наукової літератури з’ясовано особливості становлення та розвитку міжнародного права Стародавнього Сходу, Давньої Греції та Риму, проаналізовано пам’ятки стародавнього міжнародного права, що збереглися до нашого часу.

Ключові слова:

Банківська система (рівень С − Банківські операції ІІ)

Переглядів:  196
Індекс: 00808
Банківська система (рівень С − Банківські операції ІІ) : конспект лекцій для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / уклад. Н. Г. Вядрова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 128 с.

Видання містить лекційний матеріал щодо формування базових знань з банківських операцій для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Ключові слова:

Міжнародна статистика

Переглядів:  307
ISBN: 
978-966-285-673-6
Індекс: 00749
Міжнародна статистика : навчальний посібник / О. С. Корепанов, В. М. Соболєв, Т. Г.  Чала та ін. ; за ред. В. М. Соболєва, Т. Г. Чалої. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 444 с.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу «Міжнародна статистика» для економічних факультетів ЗВО. У посібнику наведена методика отримання статистичних даних, подана система статистичних показників, порядок їх обчислення та використання для аналізу стану та розвитку світового господарства.

Міжнародні організації

Переглядів:  304
Індекс: 00750
Міжнародні організації : методичні рекомендації до вивчення дисципліни (для студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») / уклад. Т. І. Алексєєва. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 40 с.

Видання містить пояснювальну записку, робочу програму, плани семінарських занять, тематику індивідуальних контрольних) робіт, правила їх оформлення та оцінювання, приклади тестових завдань для підготовки до поточного та підсумкового контролю, питання до екзамену, критерії оцінювання знань, рекомендовану літературу, додатки.

Країнознавство

Переглядів:  345
Індекс: 00752
Країнознавство : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітніх програм «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна логістика і митна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад. Р. С. Коваленко. – Харків : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2021. – 64 с.

Викладено загальні методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Країнознавство» для студентів першого курсу спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форми навчання. Висвітлено організаційно-методичні питання щодо підготовки, структури, змісту окремих розділів, оформлення та захисту курсової роботи.

Інформаційні системи, технології та електронна комерція

Переглядів:  306
Індекс: 00760
Інформаційні системи, технології та електронна комерція : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів (для студентів денної форми навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня) / клад. А. С. Крівцова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 60 с.

Видання містить програму навчальної дисципліни, методичні матеріали до семінарських занять, організаційно-методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, теоретичні питання для підготовки до підсумкового контролю.

Кваліфікаційна робота бакалавра

Переглядів:  311
Індекс: 00765
Кваліфікаційна робота бакалавра : методичні рекомендації до виконання для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньо-професійної програми «Міжнародна логістика і митна справа» / уклад. Л. І. Григорова-Беренда, С. А. Касьян, О. В. Ханова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 40 с.

Видання містить загальні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Міжнародні економічні відносини», ОПП «Міжнародна логістика і митна справа», а саме: вимоги та пояснення щодо структури кваліфікаційної роботи, змісту окремих розділів, оформлення роботи в цілому та її складових, порядку рецензування роботи, допуску

Страницы