Міжнародні організації

Переглядів:  6
Індекс: 00750
Міжнародні організації : методичні рекомендації до вивчення дисципліни (для студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») / уклад. Т. І. Алексєєва. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 40 с.

Видання містить пояснювальну записку, робочу програму, плани семінарських занять, тематику індивідуальних контрольних) робіт, правила їх оформлення та оцінювання, приклади тестових завдань для підготовки до поточного та підсумкового контролю, питання до екзамену, критерії оцінювання знань, рекомендовану літературу, додатки.

Країнознавство

Переглядів:  10
Індекс: 00752
Країнознавство : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітніх програм «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна логістика і митна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад. Р. С. Коваленко. – Харків : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2021. – 64 с.

Викладено загальні методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Країнознавство» для студентів першого курсу спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форми навчання. Висвітлено організаційно-методичні питання щодо підготовки, структури, змісту окремих розділів, оформлення та захисту курсової роботи.

Інформаційні системи, технології та електронна комерція

Переглядів:  3
Індекс: 00760
Інформаційні системи, технології та електронна комерція : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів (для студентів денної форми навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня) / клад. А. С. Крівцова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 60 с.

Видання містить програму навчальної дисципліни, методичні матеріали до семінарських занять, організаційно-методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, теоретичні питання для підготовки до підсумкового контролю.

Кваліфікаційна робота бакалавра

Переглядів:  4
Індекс: 00765
Кваліфікаційна робота бакалавра : методичні рекомендації до виконання для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньо-професійної програми «Міжнародна логістика і митна справа» / уклад. Л. І. Григорова-Беренда, С. А. Касьян, О. В. Ханова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 40 с.

Видання містить загальні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Міжнародні економічні відносини», ОПП «Міжнародна логістика і митна справа», а саме: вимоги та пояснення щодо структури кваліфікаційної роботи, змісту окремих розділів, оформлення роботи в цілому та її складових, порядку рецензування роботи, допуску

Виробнича організаційно-аналітична практика

Переглядів:  4
Індекс: 00776
Виробнича організаційно-аналітична практика : програма та методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Міжнародні економічні відносини» / уклад. Л. І. Григорова-Беренда. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 16 с.

Видання містить програму виробничої організаційно-аналітичної практики: мету, завдання та її зміст; розкриває різноманітні аспекти проведення практики, містить методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання з питань та особливостей її проходження та оформлення звітних документів.

Міжнародна статистика

Переглядів:  15
ISBN: 
978-966-285-673-6
Індекс: 00749
Міжнародна статистика : навчальний посібник / О. С. Корепанов, В. М. Соболєв, Т. Г.  Чала та ін. ; за ред. В. М. Соболєва, Т. Г. Чалої. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 444 с.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу «Міжнародна статистика» для економічних факультетів ЗВО. У посібнику наведена методика отримання статистичних даних, подана система статистичних показників, порядок їх обчислення та використання для аналізу стану та розвитку світового господарства.

Антикризовий менеджмент

Переглядів:  9
Індекс: 00755
Антикризовий менеджмент : методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-наукової програми «Бізнес-адміністрування» / уклад. О. В. Портна. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 20 с.

Методичні рекомендації складено для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-наукової програми «Бізнес-адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Антикризовий менеджмент

Переглядів:  5
Індекс: 00756
Антикризовий менеджмент : методичні рекомендації до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-наукової програми «Бізнес- адміністрування» / уклад. О. В. Портна. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 32 с.

Методичні рекомендації складено для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-наукової програми «Бізнес-адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Ключові слова:

Закономірності циклічного розвитку глобальної економічної системи

Переглядів:  251
ISBN: 
978-966-285-632-3
Індекс: 00709
Закономірності циклічного розвитку глобальної економічної системи : монографія / Г. В. Ревякін. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 140 с.

У монографії автори дали своє бачення особливостей циклічного розвитку глобальної економічної системи та стабілізації економічного розвитку України. Основну увагу зосереджено на організаційно-економічних засадах підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності України в контексті її адаптації до нестабільного глобального економічного простору.

Ключові слова:

Формування якості борошняних виробів спеціального дієтичного спрямування

Переглядів:  173
ISBN: 
978-966-285-645-3
Індекс: 00717
Формування якості борошняних виробів спеціального дієтичного спрямування : монографія / Я. О. Білецька. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 116 с.

Сформовано якість борошняних виробів спеціального дієтичного спрямування за рахунок використання борошна пророщених бобових у розчинах мінеральних солей. Доведено можливість формування високих дієтичних та спеціальних властивостей хліба для осіб, які мають йод- та селен-дефіцитні стани і непереносимість глютену.

Страницы