Риторика

Переглядів:  843
Індекс: 00686
Риторика : навчально-методичний посібник / Н. В. Попова, М. В. Салтанов. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 80 с.

Навчально-методичний посібник «Риторика» знайомить читача з законами ораторського мистецтва, з процесом створення та удосконалення публічної промови. У посібнику розглядаються основні правила використання засобів мовної виразності, філософсько-психологічні засади словесного впливу у різноманітних мовленнєвих ситуаціях.

Ключові слова:

Парадокси політичних рішень в епоху постдемократії

Переглядів:  586
ISBN: 
978-966-285-620-0
Індекс: 00698
Парадокси політичних рішень в епоху постдемократії : монографія / Н. А. Вінникова. – Харків : ХНУ імені В.  Н.  Каразіна, 2019. – 424 с.

Монографія присвячена дослідженню політичного рішення як об’єкта наукового пізнання в контексті сучасних технологічних, політичних, економічних і соціальних трендів, розкритих крізь призму концепцій Четвертої промислової революції, постдемократії, посткапіталізму й «прекаріату».

Ключові слова:

Від філософії науки до постмодерних студій культури: кафедра теорії культури і філософії науки в новому тисячолітті

Переглядів:  1192
ISBN: 
978-966-285-519-7
Індекс: 00664
Від філософії науки до постмодерних студій культури: кафедра теорії культури і філософії науки в новому тисячолітті : колективна монографія / [колектив авторів]; передмова В. А. Суковатої; за заг. ред. В. А. Суковатої, Д. В. Петренка. — Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 492 c.

Колективна монографія присвячена науковій спадщині та філософським ідеям професора ХНУ імені В. Н. Каразіна І. З. Цехмістра (1937–2017), засновника та першого завідувача кафедри теорії культури і філософії науки ХНУ (1990–2010). До монографії увійшли статті І. З. Цехмістра, а також роботи його близького наукового кола: українських та зарубіжних колег, учнів, однодумців.

Філософія статі

Переглядів:  2022
Індекс: 00636
Філософія статі : методичні рекомендації / укл. Н. В. Загурська. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 36 с.

Методичні рекомендації з курсу «Філософія статі» містять опис і структуру навчальної дисципліни, зміст лекційних тем, завдання для самоконтролю, залікові питання та літературу. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

Ключові слова:

Человек и культура в условиях техноинтеллектуализации антропосферы

Переглядів:  759
ISBN: 
978-966-285-402-2
Індекс: 00570
Человек и культура в условиях техноинтеллектуализации антропосферы : монография / В. Е. Карпенко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. – 328 с.

Монография посвящена вопросу действительных и возможных изменений глобальной культуры в условиях техноинтеллектуализации антропосферы. Речь идет о результате развития техники, высоких технологий, метафоре интеллекта технического – техноинтеллекте.

Ключові слова:

Постчеловек. Version N / Postman. Версия Н

Переглядів:  752
ISBN: 
978-966-285-336-0
Індекс: 00486
Постчеловек. Version N / Postman. Версия Н : монография / Н. В. Загурская. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 292 с.

Монография является исследованием положения человеческого существа в ситуации постмодерна и событийном контексте после постмодерна. Показано, что человеческое существо в такой ситуации предстаёт как постчеловек в его различных версиях.

Воспроизводить и трансверсировать. Философская антропология медиа

Переглядів:  799
ISBN: 
978-966-285-362-9
Індекс: 00500
Воспроизводить и трансверсировать. Философская антропология медиа : монография / Д. В. Петренко. — Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. — 372 с.

В монографии разрабатывается новое направление в философской антропологии – трансверсальная антропология медиа, предметом исследований которой являются взаимодействия человека и медиа. Трансверсальная антропология исследует возможности медиаобразов как воспроизводить стратегии идеологии, так и трансверсировать – создавать очаги сопротивления доминирующим формам власти/знания.

Українські національні і культурні ідентичності в глобалізованому світі (на прикладі культури Слобожанщини)

Переглядів:  824
ISBN: 
978-966-285-219-6
Індекс: 00340
Титар О. В. Українські національні і культурні ідентичності в глобалізованому світі (на прикладі культури Слобожанщини) : монографія / О. В. Титар. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 348 с.

У монографії розглядаються українські національні і культурні ідентичності Слобожанщини, здійснюється класифікація і типологія слобожанських культурних ідентичностей.

Медиумы просвещения : обсценные отклонения

Переглядів:  757
ISBN: 
978-966-285-060-4
Індекс: 00196
Перепелица О. Н. Медиумы просвещения : обсценные отклонения: монография / О. Н. Перепелица. – Х. : Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2014. – 260 с.

В монографии, исходя из топического определения философии, проводится интерпретация проекций просвещения в контексте трех медиумов (языка, денег и секса). Основное проблемное поле составляют обсценные отклонения манифестированных медиумов, которые исследуются на материале философии либертинажа и непристойной образности.

Ключові слова: