Методи машинного навчання у задачах системного аналізу і прийняття рішень

Переглядів:  37
ISBN: 
978-966-285-627-9
Індекс: 00737
Методи машинного навчання у задачах системного аналізу і прийняття рішень : монографія / В. Є. Стрілець, С. І.  Шматков, М. Л. Угрюмов та ін. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 160 с.

Системний аналіз пронизує всі аспекти сучасного життя, його методи використовуються як у природничих, технічних галузях, та і у суспільних. У монографії узагальнені особливості, властивості, структура та етапи системного аналізу. Окремо розглянуті задачі та методи прийняття рішень із точки зору системної методології.

Подання знань і операції над ними

Переглядів:  171
ISBN: 
978-966-285-606-4
Індекс: 00714
Подання знань і операції над ними : навчальний посібник / В. М. Куклін. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 164 с.

У книзі викладено значною мірою розвинені в роботах попередників різні способи подання знань ув глобальних базах даних комутативних і некомутативних систем продукцій. Розглянуто формалізовані операції для отримання нових рішень, зокрема способи розширення баз даних, що відповідає процедурам навчання.

Представление знаний и операции над ними

Переглядів:  58
ISBN: 
978-966-285-603-3
Індекс: 00715
Представление знаний и операции над ними : учебное пособие / В. М. Куклин. – Харьков : ХНУ имени В. Н.  Каразина, 2019. – 180 с.

В книге изложены в значительной степени развитые в работах предшественников различные способы представления знаний в глобальных базах данных коммутативных и некоммутативных систем продукций. Рассмотрены формализованные операции для получения новых решений, в частности способы расширения баз данных, что отвечает процедурам обучения.

Java для розробки Web-додатків до PostgreSQL бази даних

Переглядів:  248
Індекс: 00639
Java для розробки Web-додатків до PostgreSQL бази даних : навчально-методичний посібник з лабораторного практикуму і курсового проектування з дисципліни «Організація баз даних і знань» / М. А. Малищенко, В. М. Лазурик. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 44 с.

У навчально-методичному посібнику розглянуті основні моменти розробки на Java Web-додатків до бази даних, приділено увагу використанню інструментів розробника, особивостям реалізації бази даних у PostgreSQL. Посібник містить ілюстративний матеріал і коди мовою програмування Java.

Ключові слова:

Теорія ймовірностей і математична статистика

Переглядів:  688
ISBN: 
978-966-285-551-7
Індекс: 00654
Теорія ймовірностей і математична статистика : навч. посібник : у 2-х ч. Ч. 2. Математична статистика / А. А. Янцевич, О. В.  Дьячкова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 152 с.

Видання призначено для студентів соціально-економічних і управлінських спеціальностей (усіх форм навчання), які вивчають базовий курс теорії ймовірностей і математичної статистики. Другу частину присвячено основним статистичним поняттям і методам.

Теорія ймовірностей і математична статистика

Переглядів:  593
ISBN: 
978-966-285-505-0
Індекс: 00655
Теорія ймовірностей і математична статистика : навч. посібник : у 2-х ч. Ч. 1. Теорія ймовірностей / А. А. Янцевич, О. В. Дьячкова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 212 с.

Видання призначено для студентів соціально-економічних і управлінських спеціальностей (усіх форм навчання), які вивчають базовий курс теорії ймовірностей і математичної статистики. Перша частина містить основні ймовірнісні поняття, теореми і методи.

Очерки по истории математики первой половины XIX века

Переглядів:  442
ISBN: 
978-966-285-248-6
Індекс: 00384
Очерки по истории математики первой половины XIX века / В. С. Рыжий, И. Г. Николенко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 220 с.

В очерках в хронологической последовательности изложены биографические сведения и основные достижения выдающихся математиков первой половины XIX века. Приведена обширная библиография по истории математики. Для преподавателей, научных работников, а также для аспирантов и студентов математических специальностей.

Основи вищої математики

Переглядів:  458
Індекс: 00400
Основи вищої математики : навчально-методичний посібник для студентів соціологічних спеціальностей / Г. В. Коробська, В. О. Кузнєцова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 160 с.

Навчально-методичний посібник містить теоретичний матеріал і задачі з курсу «Основи вищої математики» за такими розділами, як відсотки, елементи аналітичної геометрії на площині, елементи лінійної алгебри, функція, границя функції, диференціювання функцій, метод найменших квадратів, інтегрування функції, диференціальні рівняння та їх застосування в соціології.

Математическое моделирование теплофизических процессов

Переглядів:  321
Індекс: 00251
Лушпенко С. Ф. Математическое моделирование теплофизических процессов : конспект лекций / С. Ф. Лушпенко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 148 с.

Целью издания является ознакомление студентов с численными методами математического моделирования теплофизических процессов и применением этих методов для идентификации и оптимизации параметров таких процессов. Рекомендовано для подготовки бакалавров направления 6.040204 – прикладная физика.

Прикладные задачи математической статистики : методические указания и задания по курсу

Переглядів:  385
Індекс: 00308
Прикладные задачи математической статистики : методические указания и задания по курсу / cост. А. Л. Пивень. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 64 с.

Методические указания и задания по курсу «Прикладные задачи математической статистики» разработаны для студентов 5 курса дневной формы обучения специальности «Прикладная математика». Курс охватывает следующие разделы математической статистики: «Дисперсионный анализ», «Множественный регрессионный анализ», «Анализ временных рядов».

Страницы