Інноваційні напрямки розвитку міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи

Переглядів:  636
ISBN: 
978-966-285-715-3
Індекс: 00802
Інноваційні напрямки розвитку міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи : колективна монографія / за заг. ред. Н. І. Данько, В. О. Бабенко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 364 с.

У колетивній монографії розглянута головна роль інновацій у подоланні кризових явищ в економіці у цілому, а також на ринку готельно-ресторанних послуг та у міжнародній електронній комерції зокрема.

Розробка технологій кондитерських виробів для готелів та ресторанів з лікувально-профілактичним спрямуванням

Переглядів:  604
ISBN: 
978-966-285-642-2
Індекс: 00706
Розробка технологій кондитерських виробів для готелів та ресторанів з лікувально-профілактичним спрямуванням : монографія / В. І. Сідоров, Я. О. Білецька, О. О. Соколовська, А. Е. Радченко, Г. І. Дюкарева. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 196 с.

Розроблено технологію виробництва кондитерських виробів для готелів та ресторанів з лікувально-профілактичним спрямуванням.

Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід

Переглядів:  3363
ISBN: 
978-966-285-417-6
Індекс: 00571
Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід : колективна монографія / за заг. ред. А. Ю. Парфіненка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 412 с.

У колективній монографії розкрито сучасний стан, тенденції та особливості розвитку світового ринку готельно-ресторанних послуг. Висвітлено методологічні підходи до дослідження та проектування закладів індустрії гостинності, проблеми інтенсифікації інноваційної діяльності підприємств туристичної індустрії, застосування енергозберігаючого обладнання в закладах розміщення.

Україна на світовому ринку туристичних послуг: сучасний стан та перспективи розвитку

Переглядів:  907
ISBN: 
978-966-285-368-1
Індекс: 00572
Україна на світовому ринку туристичних послуг: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / М. В. Сідоров, О. Є. Юрченко, С. О. Юрченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 256 с.

У монографії досліджено тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг. Розглянуто теоретико-методичні основи вивчення економічної діяльності на світовому ринку туристичних послуг. Охарактеризовано особливості функціонування світового ринку туристичних послуг. Проведена структуризація туристичного простору.

Ключові слова:

Основи наукових досліджень

Переглядів:  669
ISBN: 
978-966-285-448-0
Індекс: 00649
Основи наукових досліджень : навчальний посібник для студентів спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / С. О. Юрченко, О. Є. Юрченко – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 204 с.

Розглядаються загальні відомості про науку, наукові картини світу. Виявляється зв’язок науки і технічного прогресу. Дається класифікація наук. Аналізується інформаційне забезпечення наукових досліджень. Розглядаються методи наукових досліджень. Показано особливості оформлення результатів наукових досліджень у вигляді наукових робіт.

Ключові слова:

Педагогічна (асистентська) практика

Переглядів:  694
Індекс: 00549
Педагогічна (асистентська) практика : програма та методичні рекомендації до виконання для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад. Л. І. Григорова-Беренда, С. А. Касьян. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 52 с.

Навчально-методичне видання розкриває мету та зміст педагогічної практики, містить методичні рекомендації для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» з питань проходження практики, оформлення звітної документації, висвітлюються різні аспекти проведення педагогічної практики магістрів, дидактичні моделі змісту навчання студентів, аспекти виховної роботи зі студентами.

Ключові слова:

Екскурсійна практика

Переглядів:  1004
Індекс: 00450
Екскурсійна практика : методичні вказівки / уклад. С. М. Куделко, А. Ю. Парфіненко, А. С. Перепелиця, П. О. Подлепіна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 28 с.

Видання містить детальну інформацію щодо змісту практики, місця її проведення, виконання індивідуального завдання та оформлення технічної документації з організації екскурсійних послуг, надані критерії оцінювання проходження студентами практики. Для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.140103 «Туризм».

Міжнародний туризм

Переглядів:  1246
ISBN: 
978-966-285-231-8
Індекс: 00512
Міжнародний туризм : навчальний посібник для студентів спеціальностей «Туризмознавство», «Міжнародні економічні відносини» / С. О. Юрченко, О. Є. Юрченко. - X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. - 328 с.

У навчальному посібнику розглядається економічній та соціокультурний феномен, схарактеризовано етапи становлення сучасних форм розвитку міжнародного туризму, міжнародні туристичні організації, міжнародне туристичне право, статистика міжнародного туризму, сутність та класифікаційні ознаки міжнародного туристичного ринку, сучасний стан і глобальні тенденції в розвитку ринку туристичних послуг, ст

Ключові слова:

Теорія і практика зовнішньої торгівлі

Переглядів:  1004
ISBN: 
978-966-285-356-8
Індекс: 00517
Григорова-Беренда Л. І. Теорія і практика зовнішньої торгівлі : навчальний посібник / Л. І. Григорова-Беренда, М. В. Шуба. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2016. – 136 с.

У цьому навчальному посібнику викладено основи торгівельної справи; основні поняття, методи, види і форми міжнародної та зовнішньої торгівлі; охарактеризовано окремі світові ринки товарів і послуг; розкрито механізми державного регулювання зовнішньої торгівлі та особливості міжнародної торгової політики. Призначено для студентів ВНЗ економічних спеціальностей.

Міжнародні відносини та світова політика

Переглядів:  660
Індекс: 00522
Міжнародні відносини та світова політика : методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни (для студентів напряму підготовки 6.030203 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання) / уклад. Л. І. Григорова-Беренда, Н. В. Непрядкіна, М.  В. Шуба. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 24 с.

У виданні наведені методичні рекомендації, які можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, які навчаються за напрямом підготовки 6.030203 – Міжнародні економічні відносини – щодо підготовки, оформлення і захисту курсової роботи.

Страницы