Аналітична геометрія

Переглядів:  635
ISBN: 
978-966-623-705-0
Індекс: 00120
Нємченко К. Е. Аналітична геометрія : навчальний посібник / К. Е. Нємченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 272 с.

Метою посібника є ознайомлення студентів із аналітичною геометрією, а також підготовка до використання основних понять і принципів аналітичної геометрії – поняття векторів і векторних просторів, методу координат, перетворень систем координат, властивостей кривих і поверхонь першого і другого порядку – в подальших фізичних і математичних курсах.

Ключові слова:

Фізичні принципи молекулярної організації і структурної динаміки біополімерів

Переглядів:  637
ISBN: 
978-966-623-906-1
Індекс: 00121
Фізичні принципи молекулярної організації і структурної динаміки біополімерів : монографія / Ю. П. Благой, О. Н. Веселков, С. Н. Волков, та ін.: за ред. В. Я. Малєєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 352 с.

У монографії представлено цикл робіт з молекулярної біофізики, присвячений з’ясуванню фізичних принципів молекулярної організації і структурної динаміки біомакромолекул.

Ядерно-физическое металловедение сплавов циркония

Переглядів:  595
ISBN: 
978-966-623-900-9
Індекс: 00123
Кириченко В. Г. Ядерно-физическое металловедение сплавов циркония / В. Г. Кириченко, Н. А. Азаренков. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 336 с.; 209 ил.

В пособии изложены основы нового раздела физического металловедения циркония – ядерно-физического металловедения сплавов циркония. В качестве ядерно-физического метода исследования сверхтонких взаимодействий применяли ядерный гамма-резонанс (эффект Мессбауэра).

Ключові слова:

Физика и техника сверхвысокочастотного диапазона электромагнитных колебаний

Переглядів:  535
Індекс: 00126
Власов В. В. Физика и техника сверхвысокочастотного диапазона электромагнитных колебаний : учеб. пособие / В. В. Власов. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 196 с.

Учебное пособие посвящено изложению основных положений физики и техники сверхвысокочастотного диапазона электромагнитных колебаний. В первой части речь идет об особенностях распространения электромагнитных колебаний в направляющих системах, используемых в этом диапазоне, во второй – об устройстве и принципах работы ряда электронно-лучевых вакуумных приборов СВЧ.

Методы и модели обмена информацией в распределенных адаптивных вычислительных сетях с временной параметризацией параллельных процессов

Переглядів:  537
ISBN: 
978-966-623-835-4
Індекс: 00128
Методы и модели обмена информацией в распределенных адаптивных вычислительных сетях с временной параметризацией параллельных процессов : монография / Ю. И. Лосев, С. И. Шматков, К. М. Руккас. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011.– 204 с.

Монография посвящена изложению результатов обоснования принципов построения, разработки математического аппарата и методов обмена информацией в распределенных вычислительных сетях с временной параметризацией параллельных процессов.

Ключові слова:

Тонкошарова хроматографія : теоретичні основи та практичне використання

Переглядів:  1332
ISBN: 
978-966-623-761-6
Індекс: 00129
Куліков А. Ю. Тонкошарова хроматографія : теоретичні основи та практичне використання : навчально-методичний посібник / А. Ю. Куліков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 260 с.

У посібнику розглянуто питання щодо теоретичних основ тонкошарової хроматографії (ТШХ): варіанти методів ТШХ, особливості рухомої та нерухомої фаз, які використовуються для розділення речовин різної полярності. Розглянуто різні варіанти детектування та особливості загальних і селективних реагентів-проявників, сучасні фізико-хімічні методи детектування; сучасне обладнання для кількісної ТШХ.

Чисельні методи в прикладній фізиці

Переглядів:  619
ISBN: 
978-966-623-672-5
Індекс: 00130
Чисельні методи в прикладній фізиці : навч. посіб. / [В. О. Катрич, Д. В. Майборода, С. О. Погарський, С. Л. Просвірнін.] – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 172 с.

У навчальному посібнику розглядаються обчислювальні методи, які достатньо часто використовуються при розв’язанні прикладних задач: методи розв’язання задач лінійної алгебри та нелінійних рівнянь, методи теорії наближень функцій, чисельне диференціювання й інтегрування, пошук екстремумів функцій, розв’язання звичайних диференціальних рівнянь.

Теорiя ядерних реакцiй

Переглядів:  549
Індекс: 00112
Ахiєзер О. I., Бережной Ю. А. Теорiя ядерних реакцiй: Пiдручник – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 367с.

Викладено сучасну теорiю ядерних реакцiй. Докладно розглянуто основнi властивостi ядерних реакцiй з утворенням складеного ядра, прямих ядерних реакцiй i дифракцiйних ядерних процесiв. Використано лише найпотрiбнiший математичний апарат. Книга мiстить численнi iлюстрацiї, таблицi та задачi. Для студентiв, аспiрантiв i викладачiв фiзичних спецiальностей вищих навчальних закладiв.

Спектроскопические методы в биофизике, биологии и медицине

Переглядів:  597
Індекс: 00115
Спектроскопические методы в биофизике, биологии и медицине : пособие для студентов с тестами и задачами / Б. Г. Емец, Э. А. Ромоданова, В. А. Тиманюк. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 116 с.

Книга посвящена спектроскопическим методам, применяемым в настоящее время биофизиками, биологами и медиками для исследования свойств и параметров органических и неорганических веществ, важных для нормального функционирования живого организма.

Курс фізики

Переглядів:  572
ISBN: 
978-966-623-936-8
Індекс: 00408
Курс фізики : підручник / В. П. Палєхін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 516 с.

У підручнику розглянуті основні питання курсу фізики: механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, електрики і магнетизму, оптики, елементи фізики атома й атомного ядра. Особливу увагу надано питанням, які необхідні для професійної діяльності: будові та характеристикам Землі і її атмосфери, фізичним процесам у геосферах і практичному використанню фізичних законів і явищ.

Ключові слова:

Страницы