Основи елементарної астрономії

Переглядів:  33
ISBN: 
978-966-285-687-3
Індекс: 00740
Основи елементарної астрономії : навчальний посібник / В.  А. Захожай, О. В. Захожай. – Харків : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2021. – 232 с.

Навчальний посібник містить основні загальні положення астрономії, розглянуті у контексті побудови сучасної астрономічної картини світу. Кожний розділ супроводжується тестовими завданнями та контрольними запитаннями, які допоможуть перевірити рівень оволодіння матеріалом.

Гідродинамічна стійкість стратифікованих в'язких середовищ

Переглядів:  43
ISBN: 
978-966-285-657-6
Індекс: 00728
Гідродинамічна стійкість стратифікованих в'язких середовищ : монографія / О. Л. Андрєєва, В. І. Ткаченко. – Xapкiв : ХНУ iмeнi В. Н. Kapaзінa, 2020. – 204 с.

У монографії викладено новітні результати щодо гідродинамічної стійкості стратифікованих в'язких середовищ. Стратифікація таких середовищ за певних умов може бути нестійкою, наслідком чого є руйнування межі стратифікації. Відомі нестійкості Релея – Бенара,

Лекції з гравітації. Частина I: космологія

Переглядів:  276
ISBN: 
978-966-285-591-3
Індекс: 00690
Лекції з гравітації. Частина I: космологія : навчальний посібник / І. В. Танатаров ; пер. з рос. Ю. Балькової. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 180 с.

Посібник являє собою дещо розширений конспект лекцій семестрового курсу для фізиків, який є введенням до загальної теорії відносності та космології. Від читача очікується розуміння підходу з перших принципів у формалізмі Лагранжа, знання тензорної алгебри

Лекції з механіки

Переглядів:  283
ISBN: 
978-966-285-580-7
Індекс: 00691
Лекції з механіки : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей університетів / В. М. Дубовик, В. М. Сухов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 312 с.

Навчальний посібник містить курс лекцій з механіки і контрольні питання для самостійної роботи студентів. Посібник рекомендується студентам фізичних фахів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Фізика та астрономія», «Прикладна фізика».

Теплофизические характеристики твердых тел и их аналитическая интерпретация

Переглядів:  157
ISBN: 
978-966-285-587-6
Індекс: 00710
Теплофизические характеристики твердых тел и их аналитическая интерпретация : справочник / Ю. М. Мацевитый, С. Ф. Лушпенко, А. О. Костиков, Я. Н.  Буштец; под общ. ред. Ю. М. Мацевитого. – Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2019. – 388 с.

В справочнике дается информация о методах и результатах идентификации температурных зависимостей теплофизических свойств твердых тел. В связи с этим рассматриваются как методы решения внутренних (коэффициентных) обратных задач теплопроводности, опирающиеся на косвенную информацию об указанных зависимостях, так и методы их аналитической аппроксимации.

Проблемы теоретической физики

Переглядів:  142
ISBN: 
978-966-285-594-4
Індекс: 00713
Проблемы теоретической физики. Научные труды. Выпуск 3 / Ю. Л. Болотин, В. Е. Захаров, В. И. Карась, В. М. Куклин, Э. А.  Пашицкий, В. И. Пентегов, В. И. Соколенко, А. В. Тур, А.  А. Туркин, В. В. Яновский ; под общей редакцией А. Г.  Загороднего, Н. Ф. Шульги, ред. вып. В. В. Яновский. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2019. – Вып. 3. – 400 с. (Сер. «Проблемы теоретической и математической физики»).

Обсуждается неравновесная кинетика электрон-фононной подсистемы кристалла при наличии переменных электрических и магнитных полей. Рассмотрены результаты исследований кинетики фазовых превращений и стабильности фаз в облучаемых сплавах.

Ключові слова:

Фізичний практикум з електрики та магнетизму

Переглядів:  458
ISBN: 
978-966-285-511-1
Індекс: 00674
Фізичний практикум з електрики та магнетизму : навчальний посібник / В. П. Олефір. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 188 с.

У посібнику наводяться теоретичні знання, необхідні для виконання лабораторних робіт, електричні схеми, методи визначення фізичних величин, порядок виконання та обробки отриманих експериментальних даних, форми представлення отриманих результатів та контрольні питання, відповіді на які дозволяють проконтролювати знання студентів.

Ключові слова:

Избранные главы (теоретическая физика)

Переглядів:  312
ISBN: 
978-966-285-457-2
Індекс: 00597
Избранные главы (теоретическая физика) / В. М. Куклин. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2018. – 212 с.

В книге рассмотрено спонтанное и индуцированное излучение частиц и волн. Изучается формирование когерентных импульсов вблизи обнаруженного нового порога индуцированного излучения. Показано, как модуляционные неустойчивости порождают самоподобные структуры и аномальные волны.

Ключові слова:

Розв’язання задач з електрики та магнетизму в курсі загальної фізики

Переглядів:  177
ISBN: 
978-966-285-563-0
Індекс: 00705
Розв’язання задач з електрики та магнетизму в курсі загальної фізики : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей університетів / Є. Д. Іванов, В. М. Дубовик, В. М. Сухов, В. П. Лебедєв. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 256 с.

Навчальний посібник складається з методичних рекомендацій щодо розв’язання задач з електрики та магнетизму в курсі загальної фізики. Посібник складається з дев’яти розділів з фізики електричних явищ і магнетизму. Розглянуті теоретичні основи загального підходу до розв’язання задач. Наведені розв’язання багатьох задач по кожному розділу, всього більше 200.

Вакансії, мартенситні перетворення і ресурс ядерних реакторів

Переглядів:  409
ISBN: 
978-966-285-553-1
Індекс: 00600
Лаптєв І. М. Вакансії, мартенситні перетворення і ресурс ядерних реакторів : монографія / І. М. Лаптєв, О. О. Пархоменко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 168 с.

У монографії наведено нові уявлення, які стосуються як «класичного» матеріалознавства взагалі (положення у ґратці та роль вуглецю у мартенситних перетвореннях, оригінальний механізм утворення вакансій, модель крихкого руйнування ОЦК-металів та сплавів), так і найбільш актуальних питань реакторного матеріалознавства щодо природи радіа-ційного зміцнення та крихкості реакторних матеріалів.

Страницы