Лекції з гравітації. Частина I: космологія

Переглядів:  246
ISBN: 
978-966-285-591-3
Індекс: 00690
Лекції з гравітації. Частина I: космологія : навчальний посібник / І. В. Танатаров ; пер. з рос. Ю. Балькової. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 180 с.

Посібник являє собою дещо розширений конспект лекцій семестрового курсу для фізиків, який є введенням до загальної теорії відносності та космології. Від читача очікується розуміння підходу з перших принципів у формалізмі Лагранжа, знання тензорної алгебри

Лекції з механіки

Переглядів:  252
ISBN: 
978-966-285-580-7
Індекс: 00691
Лекції з механіки : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей університетів / В. М. Дубовик, В. М. Сухов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 312 с.

Навчальний посібник містить курс лекцій з механіки і контрольні питання для самостійної роботи студентів. Посібник рекомендується студентам фізичних фахів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Фізика та астрономія», «Прикладна фізика».

Теплофизические характеристики твердых тел и их аналитическая интерпретация

Переглядів:  116
ISBN: 
978-966-285-587-6
Індекс: 00710
Теплофизические характеристики твердых тел и их аналитическая интерпретация : справочник / Ю. М. Мацевитый, С. Ф. Лушпенко, А. О. Костиков, Я. Н.  Буштец; под общ. ред. Ю. М. Мацевитого. – Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2019. – 388 с.

В справочнике дается информация о методах и результатах идентификации температурных зависимостей теплофизических свойств твердых тел. В связи с этим рассматриваются как методы решения внутренних (коэффициентных) обратных задач теплопроводности, опирающиеся на косвенную информацию об указанных зависимостях, так и методы их аналитической аппроксимации.

Проблемы теоретической физики

Переглядів:  108
ISBN: 
978-966-285-594-4
Індекс: 00713
Проблемы теоретической физики. Научные труды. Выпуск 3 / Ю. Л. Болотин, В. Е. Захаров, В. И. Карась, В. М. Куклин, Э. А.  Пашицкий, В. И. Пентегов, В. И. Соколенко, А. В. Тур, А.  А. Туркин, В. В. Яновский ; под общей редакцией А. Г.  Загороднего, Н. Ф. Шульги, ред. вып. В. В. Яновский. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2019. – Вып. 3. – 400 с. (Сер. «Проблемы теоретической и математической физики»).

Обсуждается неравновесная кинетика электрон-фононной подсистемы кристалла при наличии переменных электрических и магнитных полей. Рассмотрены результаты исследований кинетики фазовых превращений и стабильности фаз в облучаемых сплавах.

Ключові слова:

Фізичний практикум з електрики та магнетизму

Переглядів:  434
ISBN: 
978-966-285-511-1
Індекс: 00674
Фізичний практикум з електрики та магнетизму : навчальний посібник / В. П. Олефір. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 188 с.

У посібнику наводяться теоретичні знання, необхідні для виконання лабораторних робіт, електричні схеми, методи визначення фізичних величин, порядок виконання та обробки отриманих експериментальних даних, форми представлення отриманих результатів та контрольні питання, відповіді на які дозволяють проконтролювати знання студентів.

Ключові слова:

Избранные главы (теоретическая физика)

Переглядів:  283
ISBN: 
978-966-285-457-2
Індекс: 00597
Избранные главы (теоретическая физика) / В. М. Куклин. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2018. – 212 с.

В книге рассмотрено спонтанное и индуцированное излучение частиц и волн. Изучается формирование когерентных импульсов вблизи обнаруженного нового порога индуцированного излучения. Показано, как модуляционные неустойчивости порождают самоподобные структуры и аномальные волны.

Ключові слова:

Розв’язання задач з електрики та магнетизму в курсі загальної фізики

Переглядів:  119
ISBN: 
978-966-285-563-0
Індекс: 00705
Розв’язання задач з електрики та магнетизму в курсі загальної фізики : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей університетів / Є. Д. Іванов, В. М. Дубовик, В. М. Сухов, В. П. Лебедєв. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 256 с.

Навчальний посібник складається з методичних рекомендацій щодо розв’язання задач з електрики та магнетизму в курсі загальної фізики. Посібник складається з дев’яти розділів з фізики електричних явищ і магнетизму. Розглянуті теоретичні основи загального підходу до розв’язання задач. Наведені розв’язання багатьох задач по кожному розділу, всього більше 200.

Вакансії, мартенситні перетворення і ресурс ядерних реакторів

Переглядів:  357
ISBN: 
978-966-285-553-1
Індекс: 00600
Лаптєв І. М. Вакансії, мартенситні перетворення і ресурс ядерних реакторів : монографія / І. М. Лаптєв, О. О. Пархоменко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 168 с.

У монографії наведено нові уявлення, які стосуються як «класичного» матеріалознавства взагалі (положення у ґратці та роль вуглецю у мартенситних перетвореннях, оригінальний механізм утворення вакансій, модель крихкого руйнування ОЦК-металів та сплавів), так і найбільш актуальних питань реакторного матеріалознавства щодо природи радіа-ційного зміцнення та крихкості реакторних матеріалів.

Кінетична теорія хвиль в однорідній плазмі без зіткнень

Переглядів:  810
ISBN: 
978-966-285-494-7
Індекс: 00603
Кінетична теорія хвиль в однорідній плазмі без зіткнень : навчальний посібник [для студентів та аспірантів, які вивчають фізику плазми] / М. О. Азарєнков, І. Б. Денисенко, М. І. Гришанов. – Харків : ХНУ ім. В. Н.  Каразіна, 2018. – 176 с.

Навчальний посібник написано на основі лекцій, які читалися авторами протягом багатьох років у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна студентам 4 курсу фізико-технічного факультету, що вивчають курс «Основи фізики плазми».

Нові керамічні композиційні матеріали інструментального призначення

Переглядів:  490
ISBN: 
978-966-285-506-7
Індекс: 00608
Нові керамічні композиційні матеріали інструментального призначення : монографія / [Р. В. Вовк, Е. С. Геворкян, В. П. Нерубацький та ін.]. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 200 с.

У монографії розглянуто нові технології отримання керамічних композиційних матеріалів інструментального призначення, створення нових методів консолідації тугоплавких матеріалів з метою покращення фізико-механічних характеристик, а також експлуатаційних властивостей.

Ключові слова:

Страницы