Основи елементарної астрономії

Переглядів:  622
ISBN: 
978-966-285-687-3
Індекс: 00740
Основи елементарної астрономії : навчальний посібник / В.  А. Захожай, О. В. Захожай. – Харків : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2021. – 232 с.

Навчальний посібник містить основні загальні положення астрономії, розглянуті у контексті побудови сучасної астрономічної картини світу. Кожний розділ супроводжується тестовими завданнями та контрольними запитаннями, які допоможуть перевірити рівень оволодіння матеріалом.

Ключові слова:

Основи програмування у 2 частинах. Частина 1

Переглядів:  301
Індекс: 00758
Основи програмування у 2 частинах. Частина 1 : методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / І.  В. Гарячевська, Д. О. Протектор. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. – 40 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до програми курсу «Основи програмування», що є невід’ємною частиною під час підготовки бакалаврів з прикладної фізики. Мета: надати методичну допомогу студентам під час виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Основи програмування».

Основи квантової механіки. Теорія та практичні завдання

Переглядів:  314
Індекс: 00763
Основи квантової механіки. Теорія та практичні завдання : навч.-метод. посіб. / С. С. Апостолов, О. В. Єзерська. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 140 с.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів фізичних спеціальностей, які вивчають квантову механіку, і містить конспекти основних лекцій та практичні задачі, розв’язок яких сприяє більш глибокому розумінню фізичних ідей квантової механіки, розвитку необхідних практичних навичок у розв’язанні сучасних задач теоретичної фізики.

Математичнi методи наближених обчислень у теоретичнiй фiзицi

Переглядів:  307
Індекс: 00764
Математичнi методи наближених обчислень у теоретичнiй фiзицi : навч.-метод. посіб. / С. С. Апостолов, Т. М. Рохманова. – Харків : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2021. – 84 с.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів фізичних спеціальностей, які вивчають математичні методи наближених обчислень, та містить стислий, проте ємний виклад ряду наближених методiв, що використовуються у математицi та теоретичнiй фiзицi для отримання асимптотичних виразiв, а також ряд завдань, розв’язання яких сприяє розумінню ідей викладених методів та розвитку необхідних прак

Моделювання газліфта сірководневої води Чорного моря в лабораторних умовах

Переглядів:  321
Індекс: 00770
Моделювання газліфта сірководневої води Чорного моря в лабораторних умовах : методичні рекомендації з курсу «Ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології» / уклад. О. Л. Андрєєва, В. І. Ткаченко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 28 с.

Методичні рекомендації підготовлені для студентів 5 курсу Навчально-науковогоінституту комп’ютерної фізики та енергетики, які вивчають курс «Ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології» на кафедрі фізики нетрадиційних енерготехнологій і екології. Описана історія виникнення сірководневого забруднення Чорного моря. Наведено дані зі вмісту сірководню в чорноморській воді.

Ключові слова:

Selected chapters (theoretical physics)

Переглядів:  341
ISBN: 
978-966-285-700-9
Індекс: 00778
Selected chapters (theoretical physics) / V. M. Kuklin. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2021. – 244 p. – (Series “Modern physics”).

The book considers spontaneous and induced emission of particles and waves. The formation of coherent pulses near a detected new threshold of induced radiation is discussed. It is shown how modulation instabilities generate self-similar structures and anomalous waves.

Ключові слова:

Электробиология и электромедицина

Переглядів:  748
ISBN: 
978-966-285-593-7
Індекс: 00695
Электробиология и электромедицина : монография / Э. А. Ромоданова, В. А.  Катрич, Т. Н. Овсянникова, В. А. Тиманюк. ‒ Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2020. – 336 с.

В монографии рассмотрены важнейшие проблемы биологии и медицины – электрические явления в жизни клетки и организма, единство живого организма и среды, формирование ответной реакции организма на изменение внешней среды.

Гідродинамічна стійкість стратифікованих в'язких середовищ

Переглядів:  489
ISBN: 
978-966-285-657-6
Індекс: 00728
Гідродинамічна стійкість стратифікованих в'язких середовищ : монографія / О. Л. Андрєєва, В. І. Ткаченко. – Xapкiв : ХНУ iмeнi В. Н. Kapaзінa, 2020. – 204 с.

У монографії викладено новітні результати щодо гідродинамічної стійкості стратифікованих в'язких середовищ. Стратифікація таких середовищ за певних умов може бути нестійкою, наслідком чого є руйнування межі стратифікації.

Автоматизоване вимірювання параметрів НВЧ і КВЧ елементів

Переглядів:  317
ISBN: 
978-966-285-661-3
Індекс: 00794
Автоматизоване вимірювання параметрів НВЧ і КВЧ елементів : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей / С. О. Погарський, Д. В. Майборода. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 140 с.

У навчальному посібнику розглядаються питання планування експерименту, особливості НВЧ і КВЧ діапазонів частот, питання, пов'язані з похибками вимірювань, класичні методи вимірювання параметрів функціональних елементів у НВЧ і КВЧ діапазонах, автоматизовані методи вимірювання параметрів. Для студентів й аспірантів фізичних спеціальностей, які проводять фізичні експерименти.

Теплофизические характеристики твердых тел и их аналитическая интерпретация

Переглядів:  467
ISBN: 
978-966-285-587-6
Індекс: 00710
Теплофизические характеристики твердых тел и их аналитическая интерпретация : справочник / Ю. М. Мацевитый, С. Ф. Лушпенко, А. О. Костиков, Я. Н.  Буштец; под общ. ред. Ю. М. Мацевитого. – Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2019. – 388 с.

В справочнике дается информация о методах и результатах идентификации температурных зависимостей теплофизических свойств твердых тел. В связи с этим рассматриваются как методы решения внутренних (коэффициентных) обратных задач теплопроводности, опирающиеся на косвенную информацию об указанных зависимостях, так и методы их аналитической аппроксимации.

Страницы