Структура атомiв i молекул

Переглядів:  392
ISBN: 
978-966-285-549-4
Індекс: 00612
Структура атомiв i молекул : навчальний посiбник / Ю. А. Бережной – Х. : ХНУ iменi В. Н. Каразiна, 2018. – 176 с.

Викладено нерелятивiстську i релятивiстську теорiї структури атомiв i молекул.

Protein aggregation and amyloid formation: membrane-related aspects

Переглядів:  324
ISBN: 
978-966-285-490-9
Індекс: 00614
Protein aggregation and amyloid formation: membrane-related aspects : monograph / V. M. Trusova, G. P. Gorbenko Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2018. 152 p.

The monograph highlights the key aspects of the protein aggregating and amyloidogenic behavior in a membrane environment. The questions concerning the molecular architecture and structural polymorphism of amyloid aggregates, their physicochemical properties and membrane-modifying action are addressed. For students and researchers in biological and medical physics.

Ключові слова:

Збірник задач з твердотілої електроніки

Переглядів:  119
ISBN: 
978-966-285-525-8
Індекс: 00729
Збірник задач з твердотілої електроніки : навчальний посібник / Ю. В. Аркуша, М. І. Білецький, А. О.  Мішньов, Е. Д. Прохоров ; за ред. Ю. В. Аркуші. 2-ге вид., доп. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 132 с.

У збірнику наведені задачі за основними розділами курсів «Фізика напівпровідників», «Фізика твердого тіла», «Твердотіла електроніка», «Оптоелектроніка». Кожний розділ супроводжується стислим викладом теоретичного матеріалу, наводяться основні співвідношення та формули, необхідні під час розв’язання задач. У кожному з розділів надаються приклади розв’язання задач.

Кальцій-фосфатні біоматеріали

Переглядів:  826
ISBN: 
978-966-285-523-4
Індекс: 00621
Кальцій-фосфатні біоматеріали : навчальний посібник / З. З. Зиман. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 288 с.

У книзі охоплено широкий спектр питань, пов’язаних із одержанням, властивостями та застосуванням фосфатів кальцію (ФК) як біосумісних замінників кісткової тканини. Значну увагу приділено деяким унікальним гібридним матеріалам на основі ФК та їх практичному застосуванню у новітніх галузях медицини.

Електрика та магнетизм

Переглядів:  781
ISBN: 
978-966-285-419-0
Індекс: 00625
Електрика та магнетизм : підручник для студентів інженерно-фізичних факультетів / М. О. Азарєнков, Л. А. Булавін, В. П. Олефір. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 564 с. (Серія «Підручник з фізики для університетів» : за загальною редакцією Л. А. Булавіна).

В підручнику викладено основи електромагнітних явищ. Підручник складається з короткого огляду історії розвитку електромагнетизму, 10 розділів, додатків, предметного та іменного покажчика. Значна увага приділяється детальному аналізу основних законів та фізичному змісту величин, що характеризують електромагнітні явища.

Ключові слова:

Формування електромагнітних полів комбінованими вібраторно-щілинними структурами

Переглядів:  371
ISBN: 
978-966-285-512-8
Індекс: 00640
Формування електромагнітних полів комбінованими вібраторно-щілинними структурами : монографія / Бердник С. Л. , Катрич В. О. , Нестеренко М. В. , Пєнкін Ю. М.  – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 336 с.

У монографії наведено розв'язання комплексу внутрішніх і зовнішніх задач електродинаміки, пов'язаних із розвитком теорії, побудовою математичних моделей і розробкою строгих методів розрахунків основних характеристик комбінованих вібраторно-щілинних систем, а також із з'ясуванням фізичних закономірностей і особливостей формування електромагнітних полів такими структурами.

Ключові слова:

Методичні вказівки щодо виконання віртуальних лабораторних робіт з атомної та ядерної фізики.

Переглядів:  302
Індекс: 00641
Методичні вказівки щодо виконання віртуальних лабораторних робіт з атомної та ядерної фізики. / В. П. Пойда, В. М. Дубовик, Д. Є. Мила. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 64 с.

У методичних вказівках містяться опис та рекомендації щодо виконання 6 віртуальних лабораторних робіт із різних тем атомної та ядерної фізики, що пропонуються для вивчення студентам II курсу фізичного факультету і факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, а також студентам I курсу медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н.

Оптика

Переглядів:  503
ISBN: 
978-966-285-467-1
Індекс: 00653
Оптика : навчальний посібник / А. В. Попов, Р. В. Вовк, В. І. Білецький. – 2-ге вид. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 100 с.

У навчальному посібнику викладено розділ загального курсу фізики «Оптика». Особлива увага приділена формулюванню основних законів і виявленню фізичного змісту величин, що до них входять. Для студентів технічних університетів.

Ключові слова:

Функціональна електроніка

Переглядів:  720
ISBN: 
978-966-285-534-0
Індекс: 00668
Функціональна електроніка: навчальний посібник / Т. М. Мустецов. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 164 с.

Розглянуто кілька напрямків сучасної функціональної електроніки. Наведено відомості про теоретичні основи функціонування приладів і пристроїв функціональної електроніки. Для кожного напряму функціональної електроніки наведені відомості про теоретичні основи створення приладів.

Теорія поверхневих циклотронних хвиль

Переглядів:  275
ISBN: 
978-966-285-376-6
Індекс: 00587
Теорія поверхневих циклотронних хвиль : монографія / В. О. Гірка. Під заг. ред. І. О. Гірки. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 301 с.

У монографії викладено теорію поширення власних хвиль на іонних та електронних циклотронних частотах в обмежених плазмових структурах поперек зовнішнього магнітного поля. Рух частинок плазми описано у межах кінетичного наближення, поля власних поперечних хвиль визначаються рівняннями Максвелла.

Страницы