Клімат і гідрологія України

Переглядів:  1214
ISBN: 
978‐966‐285‐576‐0
Індекс: 00648
Клімат і гідрологія України : навчальний посібник / В. Г. Клименко, С. І. Решетченко. – Харків : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2019. – 104 с.

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал з вивчення умов формування кліматичних показників, гідрологічного режиму території України.

Ключові слова:

Гідрогеотермія

Переглядів:  1038
ISBN: 
978-966-285-581-4
Індекс: 00662
Гідрогеотермія : навчальний посібник / А. Й. Лур᾽є. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 76 с.

Викладено уявлення про основні напрямки гідрогеотермії. Висвітлено питання регіональної гідрогеотермії. Розглянуто проблеми гідрогеотермії родовищ корисних копалин. Особливу увагу приділено геотермії родовищ вуглеводнів. Дано уявлення про термальні води, зокрема про їх енергетичний потенціал і лікувальні властивості.

Теоретична і прикладна геоінформатика

Переглядів:  877
ISBN: 
978-966-285-289-9
Індекс: 00545
Теоретична і прикладна геоінформатика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. В. Костріков, К. Ю. Сегіда. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 592 с.

Навчальний посібник присвячений розгляду низки теоретичних та прикладних питань предметної галузі геоінформатики – наукового напряму, який займається вивченням законів, методів і способів накопичення, обробки й передачі геолого-географічної та екологічної інформації за допомогою ЕОМ та інших технічних засобів.

Трофогеографія : теорія і практика

Переглядів:  1021
ISBN: 
978-966-285-076-5
Індекс: 00348
Трофогеографія : теорія і практика : монографія / А. Н. Некос, Ю. В Холін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 296 с.

У монографії узагальнені та систематизовані літературні матеріали й результати власних досліджень авторів щодо географічних особливостей формування якості продуктів харчування рослинного походження. Представлена та обґрунтована концепція трофогеографічних досліджень.

Ключові слова:

Метеорологія та кліматологія

Переглядів:  1427
ISBN: 
978-966-285-277-6
Індекс: 00491
Метеорологія та кліматологія : навчальний посібник / С. І. Решетченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 220 с.

У навчальному посібнику подані основні теоретичні питання з навчальної дисципліни «Метеорологія та кліматологія». Викладаються основи будови, складу атмосфери та закономірності атмосферних явищ, що в ній відбуваються; методи і засоби вимірювання основних метеорологічних величин.

Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»

Переглядів:  902
ISBN: 
978-966-285-148-9
Індекс: 00269
Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія» : навчально - методичний посібник / [кол. авт.; за ред. В. А. Пересадько, В. Е. Лунячека, К. В. Шпурік]. − Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. − 240 с.

У посібнику надано методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт під час вивчення навчальних дисциплін варіативної частини навчального плану за спеціальністю 6.040104 «Географія». Сформульовано компетентності, які повинні бути сформовані у майбутніх бакалаврів, спеціалістів і магістрів за цією спеціальністю. Наш посібник є першим комплексним виданням в Україні за зазначеною тематикою.

Ключові слова:

Геологічна будова та спадщина Харківщини

Переглядів:  951
ISBN: 
978-966-285-096-3
Індекс: 00295
Космачова М. В. Геологічна будова та спадщина Харківщини : навчальний посібник / М. В. Космачова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 96 с. + 16 с. укл.

Навчальний посібник містить характеристику геологічної будови і геосайтів Харківщини. Розглянуто практичне використання та охорона геологічної спадщини регіону. Метою посібника є надання регіональної геологічної інформації студентам-геологам і географам, вчителям географії і краєзнавцям.

Геоінформаційне моделювання природно-антропогенного довкілля

Переглядів:  771
ISBN: 
978-966-285-052-9
Індекс: 00194
Костріков С. В. Геоінформаційне моделювання природно-антропогенного довкілля : монографія / С. В. Костріков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 484 с.

Монографія присвячена теоретико-методологічному і методичному обґрунтуванню, практичній реалізації та апробації авторської концепції геоінформаційного моделювання окремих компонентів природно-антропогенного довкілля. В якості головного об’єкту моделювання обраний певний сегмент географічного простору, що адекватно описує частину навколишнього середовища – водозбірний басейн.

Геологічні умови вилучення залишкових запасів і дорозвідки родовищ вуглеводнів північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини

Переглядів:  878
ISBN: 
978-966-285-098-7
Індекс: 00199
Абєлєнцев В. М. Геологічні умови вилучення залишкових запасів і дорозвідки родовищ вуглеводнів північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини : монографія / В. М. Абєлєнцев, А. Й. Лур’є, Л. О. Міщенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 192 с.

Нарощування сировинної вуглеводневої бази України здійснюється трьома основними напрямками: пошук нових родовищ (покладів); дорозвідка відомих родовищ; оптимізація вилучення залишкових запасів вуглеводнів на родовищах, що розробляються. Робота присвячена впливу геологічних умов на оптимізацію вилучення залишкових запасів.