Основи демографії

Переглядів:  806
Індекс: 00301
Основи демографії : навчально-методичний посібник / укл. І. І. Шеремет. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 56 с.

Навчально-методичний посібник містить програму курсу, тематичний план, програму семінарських занять, а також включає в себе усі необхідні матеріали для організації самостійної роботи студентів: списки рекомендованої літератури, методичні вказівки до виконання письмових робіт, контрольні питання за програмою курсу.

Лабиринты толерантности

Переглядів:  556
ISBN: 
978-966-285-091-8
Індекс: 00276
Лабиринты толерантности : монография / А. В. Хижняк. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 160 с.

В монографии раскрываются актуальные проблемы развития толерантных отношений в современном обществе: толерантность в научном дискурсе, ее сущность, функции и виды, риски толерантности в условиях глобализации, культура толерантности, толерантность в системе обеспечения прав человека, конструирование толерантного социального пространства средствами университетского образования.

Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США

Переглядів:  725
ISBN: 
978-966-623-552-0
Індекс: 00145
Самохіна В. О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США : монографія / В. О. Самохіна. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 360 с.

Монографію присвячено вивченню формальних, функціонально-комунікативних, жанрово-композиційних, лінгвостилістичних характеристик сучасного жарту, що формується в соціокультурному комунікативному просторі Великої Британії та США.

Соціологія реклами

Переглядів:  1104
ISBN: 
978-966-623-904-7
Індекс: 00151
Лисиця Н. М., Бєлікова Ю. В. Соціологія реклами : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. М. Лисиця, Ю. В. Бєлікова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 208 с.

Навчальний посібник присвячено вивченню соціології реклами. Він знайомить із теоретичними засадами створення та функціонування реклами, головними принципами та механізмами дослідження реклами; формуванням стратегії та практики споживання в процесі розвитку реклами в Україні тощо.

Харьковская область, региональное развитие : состояние и перспективы

Переглядів:  550
ISBN: 
978-966-623-834-7
Індекс: 00180
Голиков А. П. Харьковская область, региональное развитие : состояние и перспективы : монография / А. П. Голиков, Н. А. Казакова, М. В. Шуба / Под ред. чл.-кор. НАН Украины, проф. В. С. Бакирова. – X.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 224 с.

Описаны факторы производства, их роль и значение в социально-экономическом развитии региона. Раскрыты проблемы и перспективы развития. Предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей, географией, экономикой Харьковщины, специалистов в области региональной политики, преподавателей средних и высших учебных заведений, учащихся.

Свої, чужі, різні : соціокультурна перспектива сприйняття Іншого

Переглядів:  730
ISBN: 
978-966-623-858-3
Індекс: 00239
Свої, чужі, різні : соціокультурна перспектива сприйняття Іншого : монографія / Юлія Сорока. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 332 с

Соціокультурний підхід застосований в монографії для розгляду феномену сприйняття Іншого в умовах сучасного полікультурного суспільства.

Українське студентство у пошуках ідентичності

Переглядів:  708
ISBN: 
978-966-623-908-5
Індекс: 00240
Українське студентство у пошуках ідентичності : монографія / за ред. В. Л. Арбєніної, Л. Г. Сокурянської. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 520 с.

У монографії на підставі результатів загальноукраїнських досліджень, здійснених кафедрою соціології та соціологічною лабораторією Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, аналізується структура та динаміка соціальної ідентичності різних поколінь cтyдентства України часів незалежності. Визначаються соціокультурні підстави формування ідентичностей.

Вступ до соціології

Переглядів:  703
ISBN: 
978-966-623-847-7
Індекс: 00147
Сокурянська Л. Г. Вступ до соціології : навчальний посібник / Л. Г. Сокурянська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 156 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчального курсу «Вступ до соціології та соціальної роботи» та складається з двох розділів, які відповідають першим двом модулям цього курсу.

Політична регіоналістика

Переглядів:  726
ISBN: 
978-966-623-683-1
Індекс: 00208
Панченко Т. В. Політична регіоналістика : навчальний посібник / Т. В. Панченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 188 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми нової галузі наукового знання – політичної регіоналістики, яка досліджує як особливості макрополітичних процесів на регіональному і місцевому рівнях, так і специфічні аспекти регіонального і місцевого управління, щільно пов’язані з процесами загальнонаціонального масштабу.

Соціологія спорту

Переглядів:  695
ISBN: 
978-966-623-923-8
Індекс: 00138
Лукащук В. І. Соціологія спорту : навч. посіб. / В. І. Лукащук. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 336 с.

Навчальний посібник містить авторську програму курсу «Соціологія спорту». Наводяться найважливіші теоретичні відомості з курсу, плани і завдання до практичних занять, програма курсу, питання для обговорення та самоперевірки знань, теми рефератів, тестові завдання, питання до заліку та списки рекомендованої літератури.

Ключові слова:

Страницы