Методи аналізу та комп’ютерної обробки соціологічної інформації

Переглядів:  305
Індекс: 00762
Методи аналізу та комп’ютерної обробки соціологічної інформації : методичні вказівки для написання та оформлення курсових робіт. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 32 с.

Методичні вказівки розроблені на кафедрі методів соціологічних досліджень соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з метою допомоги в написанні курсової роботи з навчальної дисципліни «Методи аналізу та комп’ютерної обробки соціологічної інформації», яка покликана сприяти формуванню у студентів навичок практичного застосування основних статистичних

Ключові слова:

Статистика

Переглядів:  306
Індекс: 00767
Статистика : навчально-методичний комплекс / Т. В. Яковенко, С. М. Вакуленко. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2021. – 44 с.

Видання містить авторську програму, плани семінарських занять, завдання для підсумкового й поточного контролю, список джерел з навчальної дисципліни «Статистика» для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Призначене для вдосконалення методичного забезпечення цієї дисципліни.

Ключові слова:

Соціологія сім’ї

Переглядів:  299
Індекс: 00768
Соціологія сім’ї : навчально-методичний комплекс / С. М. Вакуленко. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2021. – 68 с.

Видання містить авторську програму, плани семінарських занять, орієнтовні теми курсових робіт, завдання для підсумкового й поточного контролю, список джерел із навчальної дисципліни «Соціологія сім’ї» для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Ключові слова:

Управлінський консалтинг

Переглядів:  296
Індекс: 00774
Управлінський консалтинг : навчально‐методичний посібник для студентів спеціальності 054 «Соціологія» освітньо‐професійних програм «Соціальні технології», «Соціальний менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Т. В. Яковенко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 64 с.

Цей навчально‐методичний посібник містить авторську програму й методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Управлінський консалтинг». Призначений для вдосконалення методичного забезпечення в системі підготовки фахівців‐соціологів у закладах вищої освіти.

Теорія структурації Ентоні Гідденса

Переглядів:  475
Індекс: 00722
Теорія структурації Ентоні Гідденса : навчально-методичний посібник для студентів соціологічного факультету / О. О.  Дейнеко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 96 с.

Теорія структурації – одна з найвідоміших сучасних соціологічних теорій, що дозволяє нам зрозуміти соціальний світ, «відчути» рухливість соціальних структур та познайомитись із «партнерством» діяча і структури.

Соціальна аналітика та соціокультурна експертиза

Переглядів:  575
Індекс: 00723
Соціальна аналітика та соціокультурна експертиза : навчально-методичний посібник / О. О. Дейнеко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 88 с.

Соціальна аналітика та соціокультурна експертиза – практично орієнтований курс, що актуалізує вже здобуті студентами знання у галузі соціологічної теорії, соціології культури, соціології права, аналітичної соціології та методів соціологічних досліджень з метою їхнього застосування для вирішення реальних практичних завдань.

Глобальні проблеми сучасності

Переглядів:  827
ISBN: 
978-966-285-617-0
Індекс: 00732
Глобальні проблеми сучасності : підручник / [кол. авт.]; за ред. В. С. Бакірова (голова), А. П. Голікова, О. А. Довгаль, В. А. Пересадько, В. І. Сідорова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 632 с.

Підручник спрямований на активне вивчення студентами дисципліни «Глобальні проблеми сучасності». У ньому в логічній послідовності розкриваються чинники та причини виникнення глобальних проблем сучасності, їх сутність. Розглядаються можливі шляхи подолання проблем.

Східні духовні практики як феномен життєвого світу особистості в полікультурному суспільстві

Переглядів:  972
ISBN: 
978-966-285-498-5
Індекс: 00624
Східні духовні практики як феномен життєвого світу особистості в полікультурному суспільстві : монографія / О. С. Зубарєв. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 300 с.

У монографії здійснено концептуалізацію східних духовних практик як феномена життєвого світу особистості в полікультурному суспільстві. Проаналізовано теоретико-методологічні підходи до аналізу життєвого світу в історико-соціологічній ретроспективі. Значну увагу приділено перспективам соціологічної інтерпретації концепції «дійсного світу життя» М. Бахтіна.

Ключові слова:

Фабрикація порядку. Знання в конституюванні соціального

Переглядів:  866
ISBN: 
978-966-285-547-0
Індекс: 00626
Фабрикація порядку. Знання в конституюванні соціального : монографія / О. С. Голіков. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 592 с.

У монографії здійснюється концептуалізація порядку соціального як фабрикованого знаннєвого феномену. Автор, спираючись на широку теоретико-методологічну базу (соціальна антропологія, синтетичні методології, проблематика Іншого, теорії комунікації, дослідження форм суспільної свідомості, соціологія простору), аналізує процеси та модуси конституювання соціального та місця в них знання.

Культура довіри в рекламі та PR технологіях

Переглядів:  927
ISBN: 
978-966-285-369-8
Індекс: 00541
Культура довіри в рекламі та PR технологіях: практикум / О. В. Хижняк. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 96 с.

Навчальний посібник містить теоретичний огляд і методичні напрацювання, що пройшли апробацію в процесі викладання автором курсу «Культура довіри в рекламі та PR» для студентів, які навчаються за освітньою програмою бакалавріату спеціальності «реклама та зв’язки з громадськістю».

Ключові слова:

Страницы