Медична психологія

Переглядів:  375
Індекс: 00734
Медична психологія : навчальний посібник у двох частинах. Частина 1. Загальні питання медичної психології / Т. С. Міщенко, М. В. Савіна, Д. В. Штриголь. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 112 с.

Видання містить теоретичний матеріал для підготовки до практичних занять із медичної психології. Висвітлюються предмет, завдання, структура, основні поняття і методологічні основи медичної психології, особливості методів психологічного дослідження. Розглянуто сучасні підходи до вивчення особистості, пізнавальної й емоційно-вольової сфери.

Emergency Management of patients with Cardiac Arrest

Переглядів:  267
Індекс: 00815
Emergency Management of patients with Cardiac Arrest : methodical recommendations to prepare 5th year students for practical classes discipline "Emergency and urgent medical care" / compil.: I. V. Belozorov, M. S. Matvieienko, V. I. Krivobok. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2021. – 32 p

The methodical recommendations set out the main aspects of the management of patients with cardiac arrest. For 5th year students to prepare for practical classes in the discipline "Emergency and urgent medical care".

Десмургія

Переглядів:  427
ISBN: 
978-966-285-697-2
Індекс: 00747
Десмургія : підручник / кол. авт.; за ред. проф. М. О. Коржа, проф. В. О. Радченка, проф. І. В. Белозьорова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 188 с.

Підручник із десмургії складено провідними фахівцями України. Він включає 7 розділів, присвячених наданню медичної допомоги з накладанням різноманітних м’яких і жорстких пов’язок у разі пошкоджень та захворювань людського тіла.

Історія медицини

Переглядів:  383
ISBN: 
978-966-285-690-3
Індекс: 00748
Історія медицини : навч. посіб. / уклад. : І. В. Белозьоров, Т. С. Міщенко, О. С.  Проценко, М. І. Кириченко, Н. О. Ремньова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 236 с.

Навчальний посібник присвячено головним концепціям, ідеям і подіям історії медицини та призначено для допомоги студентам у вивченні відповідного навчального курсу. Матеріали посібника розкривають головні тенденції розвитку медицини в минулому та їхні наслідки в сучасній медицині. Оформлення посібника відповідає завданню полегшити студентам засвоєння навчального матеріалу.

Порушення ритму серця та провідності у дітей

Переглядів:  310
Індекс: 00759
Порушення ритму серця та провідності у дітей : навчально-методичний посібник для студентів медичного факультету / уклад. В. Г. Чернуський, С. Р. Толмачова, І. М. Бессонова, О. Л.  Говаленкова, В. Л. Кашіна-Ярмак, Г. В. Летяго. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 64 с.

У навчально-методичному посібнику відображені сучасні погляди на патогенетичні механізми, висвітлені клінічні особливості, лікувальна тактика порушень ритму серця та провідності у дітей. Методичний посібник складено відповідно до програми навчальних дисциплін «Пропедевтична педіатрія» і «Педіатрія» для студентів III–VI курсів.

Ключові слова:

Реактивні артропатії. Ювенільний ідіопатичний артрит

Переглядів:  285
Індекс: 00766
Реактивні артропатії. Ювенільний ідіопатичний артрит : метод. рекомендації для самостійної підготовки до практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 4-го року навчання з дисципліни «Педіатрія» / уклад. І. С. Лебець, Г. В. Летяго, В. Г. Чернуський, О. Л. Говаленкова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 24 с.

У методичних рекомендаціях наводяться положення стосовно частоти і причин розвитку реактивних артропатій та ювенільного ідіопатичного артриту. Представлені сучасні погляди на класифікацію, механізми розвитку, клінічні прояви захворювань. Розглядаються критерії діагностики і сучасні методи їх лікування. Подаються питання для самоконтролю і тестові завдання.

Плацентарна недостатність. Гіпоксія і гіпотрофія плода

Переглядів:  552
Індекс: 00784
Плацентарна недостатність. Гіпоксія і гіпотрофія плода : методичні рекомендації для самостійної позааудиторної підготовки здобувачів вищої медичної освіти 4-го року навчання з дисципліни «Акушерство і гінекологія» / уклад. І. В. Лахно. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 24 с.

У методичних рекомендаціях послідовно розглянуті питання етіології, патогенезу, діагностики, профілактики та лікування синдрому затримки росту плода і дистресу плода. У кожному розділі викладені сучасні настанови з надання допомоги як на догоспітальному етапі, так і у стаціонарі перинатального центру. Методичні рекомендації містять питання для базового та заключного контролю знань.

Ускладнення імунопрофілактики. Невідкладна допомога

Переглядів:  261
Індекс: 00788
Ускладнення імунопрофілактики. Невідкладна допомога : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої медичної освіти VI року навчання / уклад. Н. В.  Шляхова, В. Г. Чернуський. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 40 с.

Методичні рекомендації містять матеріал щодо поствакцинальних процесів, пов’язаних із дією вакцин Національного календаря щеплень, профілактики та лікування поствакцинальної патології та надання невідкладної допомоги у разі найбільш небезпечних поствакцинальних реакцій.

Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей

Переглядів:  305
Індекс: 00789
Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої медичної освіти VI року навчання / уклад. Н. В. Шляхова, В. Г. Чернуський. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 40 с.

Методичні рекомендації містять матеріал щодо основ вакцинопрофілактики, характеристики основних вакцин Календаря щеплень в Україні, організації та проведення профілактичних щеплень, особливостей вакцинації дітей з окремими захворюваннями.

Ключові слова:

Пухлини кісток

Переглядів:  678
ISBN: 
978-966-285-716-0
Індекс: 00799
Пухлини кісток : навчально-методичний посібник / М. І. Хвисюк, О. Є. Вирва, І. В. Белозьоров, О. П. Шармазанова, О. М. Хвисюк ; за заг. ред. проф. М. І. Хвисюка, проф. О. Є. Вирви. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 112 с.

Відносна рідкість, недостатня медична інформація та проблеми підготовки ортопедів-онкологів досить часто зумовлюють трагічні наслідки пухлини для пацієнтів. Колектив авторів медичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М. І.

Страницы