Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей

Переглядів:  31
Індекс: 00789
Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої медичної освіти VI року навчання / уклад. Н. В. Шляхова, В. Г. Чернуський. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 40 с.

Методичні рекомендації містять матеріал щодо основ вакцинопрофілактики, характеристики основних вакцин Календаря щеплень в Україні, організації та проведення профілактичних щеплень, особливостей вакцинації дітей з окремими захворюваннями.

Ключові слова:

Пухлини кісток

Переглядів:  10
ISBN: 
978-966-285-716-0
Індекс: 00799
Пухлини кісток : навчально-методичний посібник / М. І. Хвисюк, О. Є. Вирва, І. В. Белозьоров, О. П. Шармазанова, О. М. Хвисюк ; за заг. ред. проф. М. І. Хвисюка, проф. О. Є. Вирви. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 112 с.

Відносна рідкість, недостатня медична інформація та проблеми підготовки ортопедів-онкологів досить часто зумовлюють трагічні наслідки пухлини для пацієнтів. Колектив авторів медичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М. І.

Медична психологія

Переглядів:  107
Індекс: 00734
Медична психологія : навчальний посібник у двох частинах. Частина 1. Загальні питання медичної психології / Т. С. Міщенко, М. В. Савіна, Д. В. Штриголь. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 112 с.

Видання містить теоретичний матеріал для підготовки до практичних занять із медичної психології. Висвітлюються предмет, завдання, структура, основні поняття і методологічні основи медичної психології, особливості методів психологічного дослідження. Розглянуто сучасні підходи до вивчення особистості, пізнавальної й емоційно-вольової сфери.

Десмургія

Переглядів:  97
ISBN: 
978-966-285-697-2
Індекс: 00747
Десмургія : підручник / кол. авт.; за ред. проф. М. О. Коржа, проф. В. О. Радченка, проф. І. В. Белозьорова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 188 с.

Підручник із десмургії складено провідними фахівцями України. Він включає 7 розділів, присвячених наданню медичної допомоги з накладанням різноманітних м’яких і жорстких пов’язок у разі пошкоджень та захворювань людського тіла.

Історія медицини

Переглядів:  103
ISBN: 
978-966-285-690-3
Індекс: 00748
Історія медицини : навч. посіб. / уклад. : І. В. Белозьоров, Т. С. Міщенко, О. С.  Проценко, М. І. Кириченко, Н. О. Ремньова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 236 с.

Навчальний посібник присвячено головним концепціям, ідеям і подіям історії медицини та призначено для допомоги студентам у вивченні відповідного навчального курсу. Матеріали посібника розкривають головні тенденції розвитку медицини в минулому та їхні наслідки в сучасній медицині. Оформлення посібника відповідає завданню полегшити студентам засвоєння навчального матеріалу.

Порушення ритму серця та провідності у дітей

Переглядів:  46
Індекс: 00759
Порушення ритму серця та провідності у дітей : навчально-методичний посібник для студентів медичного факультету / уклад. В. Г. Чернуський, С. Р. Толмачова, І. М. Бессонова, О. Л.  Говаленкова, В. Л. Кашіна-Ярмак, Г. В. Летяго. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 64 с.

У навчально-методичному посібнику відображені сучасні погляди на патогенетичні механізми, висвітлені клінічні особливості, лікувальна тактика порушень ритму серця та провідності у дітей. Методичний посібник складено відповідно до програми навчальних дисциплін «Пропедевтична педіатрія» і «Педіатрія» для студентів III–VI курсів.

Ключові слова:

Реактивні артропатії. Ювенільний ідіопатичний артрит

Переглядів:  37
Індекс: 00766
Реактивні артропатії. Ювенільний ідіопатичний артрит : метод. рекомендації для самостійної підготовки до практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 4-го року навчання з дисципліни «Педіатрія» / уклад. І. С. Лебець, Г. В. Летяго, В. Г. Чернуський, О. Л. Говаленкова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 24 с.

У методичних рекомендаціях наводяться положення стосовно частоти і причин розвитку реактивних артропатій та ювенільного ідіопатичного артриту. Представлені сучасні погляди на класифікацію, механізми розвитку, клінічні прояви захворювань. Розглядаються критерії діагностики і сучасні методи їх лікування. Подаються питання для самоконтролю і тестові завдання.

Плацентарна недостатність. Гіпоксія і гіпотрофія плода

Переглядів:  139
Індекс: 00784
Плацентарна недостатність. Гіпоксія і гіпотрофія плода : методичні рекомендації для самостійної позааудиторної підготовки здобувачів вищої медичної освіти 4-го року навчання з дисципліни «Акушерство і гінекологія» / уклад. І. В. Лахно. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 24 с.

У методичних рекомендаціях послідовно розглянуті питання етіології, патогенезу, діагностики, профілактики та лікування синдрому затримки росту плода і дистресу плода. У кожному розділі викладені сучасні настанови з надання допомоги як на догоспітальному етапі, так і у стаціонарі перинатального центру. Методичні рекомендації містять питання для базового та заключного контролю знань.

Ускладнення імунопрофілактики. Невідкладна допомога

Переглядів:  30
Індекс: 00788
Ускладнення імунопрофілактики. Невідкладна допомога : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої медичної освіти VI року навчання / уклад. Н. В.  Шляхова, В. Г. Чернуський. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 40 с.

Методичні рекомендації містять матеріал щодо поствакцинальних процесів, пов’язаних із дією вакцин Національного календаря щеплень, профілактики та лікування поствакцинальної патології та надання невідкладної допомоги у разі найбільш небезпечних поствакцинальних реакцій.

Медицинский факультет Каразинского университета 1805–1920 годов

Переглядів:  348
ISBN: 
978-966-285-664-4
Індекс: 00720
Медицинский факультет Каразинского университета 1805–1920 годов : монография / И. В. Белозеров, С. И.  Посохов, Е. С. Проценко, М. И. Кириченко ; под общ. ред. И. В. Белозерова. – Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2020. – 336 с.

Монография посвящена истории становления и развития медицинского факультета в Харьковском университете.

Страницы