Український роман другої половини XIX століття : модель світу, жанрові трансформації

Переглядів:  464
ISBN: 
978-966-285-339-1
Індекс: 00493
Український роман другої половини XIX століття : модель світу, жанрові трансформації : монографія / Т. Матвєєва. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 420 с.

Досліджено як цілісність витворену українським романним дискурсом другої половини XIX ст. модель світу – віддзеркалення об’єктивних – історичних, суспільно-політичних, культурно-мистецьких засад існування соціуму й суб’єктивних інтенцій авторів.

Традиція та конвенція у книговиданні

Переглядів:  513
Індекс: 00397
Традиція та конвенція у книговиданні : навчально-методичний комплекс для студентів філологічного факультету, спеціальність «Мова та література (російська)», спеціалізація «Видавнича справа та редагування» / Л. О. Скубачевська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 40 с.

Навчально-методичний комплекс містить загальну схему та план-програму лекційних занять спецкурсу і рекомендований список літератури, інтернет-ресурсів, теми рефератів та контрольне завдання. Для студентів 5 курсу спеціальності «Мова та література (російська)» (спеціалізація «Видавнича справа та редагування») філологічного факультету денної форми навчання.

Безособові форми дієслова: герундій

Переглядів:  1043
Індекс: 00499
Безособові форми дієслова: герундій : навчально-методичний посібник / уклад. В. С. Кузьміна, Т. К. Меркулова, О. Д. Нефьодова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 76 c.

Навчально-методичний посібник складається з 11 розділів та додатка, що за змістом охоплюють категорії, форми, функції та особливості вживання такої безособової форми дієслова, як герундій.

Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти

Переглядів:  573
ISBN: 
978-966-285-335-3
Індекс: 00504
Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти : монографія / Л. С. Піхтовнікова, О. М. Гончарук. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 176 с.

У монографії досліджено англомовну прозову байку в єдності лінгвостилістичних, лінгвопрагматичних і лінгвокогнітивних аспектів.

Вступ до перекладознавства

Переглядів:  731
Індекс: 00511
Вступ до перекладознавства : конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету іноземних мов / О. В. Ребрій. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 116 с.

Конспект лекцій пропонує огляд головних проблем сучасного перекладознавства, що є необхідною складовою формування професійної компетенції майбутніх перекладачів з іноземної мови українською. Конспект лекцій розрахований на студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання факультету іноземних мов.

Немецкоязычные публицистические тексты социально‐ критического направления: прагмастилистический и когнитивный аспекты

Переглядів:  566
ISBN: 
978‐966‐285‐285‐1
Індекс: 00421
Немецкоязычные публицистические тексты социально‐критического направления : прагмастилистический и когнитивный аспекты : монография / Л. С. Пихтовникова, О. Я. Мастерова, Е. П. Кабусь. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 164 с.

В монографии исследованы в прагмастилистическом и когнитивном аспектах основные виды художественно‐публицистических текстов социально‐критического направления. Приведена общая характеристика публицистических текстов, эксплицированы их определения, созданы системно‐структурные модели репортажа, фельетона, памфлета, глоссы; рассмотрены коды комического и речевые стратегии.

Немецкоязычный рекламный дискурс: прагмастилистический и когнитивный аспекты

Переглядів:  419
ISBN: 
978-966-285-357-5
Індекс: 00563
Немецкоязычный рекламный дискурс: прагмастилистический и когнитивный аспекты : монография / Л. С. Пихтовникова, В. В. Самарина. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 160 с.

В монографии изучается функционирование немецкоязычного рекламного дискурса с позиций когнитивно-коммуникативной, а также лингвосинергетической парадигмы. Исследованы текстовые концепты рекламного дискурса, раскрыт механизм наполнения информацией всех составляющих концепта.

Ключові слова:

Чинники успішного працевлаштування перекладача за фахом

Переглядів:  470
Індекс: 00428
Чинники успішного працевлаштування перекладача за фахом : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Переклад» (англійська мова) / А. С. Ольховська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 116 с.

У навчальному посібнику, що пропонується увазі читачів, розглядаються основні проблеми, пов’язані з працевлаштуванням майбутніх перекладачів та викладачів перекладу.

Фрукты, овощи, специи

Переглядів:  578
ISBN: 
978-966-285-355-1
Індекс: 00574
Фрукты, овощи, специи: учебное пособие / Чунься Чэнь, И. В. Кошелева. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 128 с.

E

Get talking!

Переглядів:  975
ISBN: 
978-966-285-287-5
Індекс: 00446
Get talking! : навчально-методичний посібник / за ред. О. О. Чорновол-Ткаченко, Є. О. Червінка, О. І. Скриль, К. І. Ластовки, Е. Ф. Бєляєвої, Н. М. Курницької, Н. М. Савченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 104 с.

У посібнику подано завдання з різних тем буденного спілкування, які допомагають розвивати комунікативні вміння. Матеріал організовано відповідно до вимог навчальної програми ХНУ імені В. Н. Каразіна. Структура посібника дозволяє використовувати його головним чином для аудиторної роботи студентів. Запропоновані навчальні матеріали призначені для студентів немовних спеціальностей вишів.

Ключові слова:

Страницы