Современность классики

Переглядів:  569
ISBN: 
978-966-285-310-0
Індекс: 00467
Современность классики : избранные труды / Р. Н. Поддубная ; сост. И. И. Московкина, Т. А. Шеховцова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 540 с.

В книгу избранных трудов профессора Р. Н. Поддубной (1940–2006) вошли исследования, посвященные творчеству А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, Н. С. Лескова. В центре внимания ученого – проблемы поэтики, типологии и эволюции русской литературы XIX века, рассматриваемой в широком литературном и культурном контексте. Предметом особого интереса Р. Н.

Неоміфологізм в американській літературі ХХ – початку ХХI століть

Переглядів:  583
ISBN: 
978-966-285-328-5
Індекс: 00469
Неоміфологізм в американській літературі ХХ – початку ХХI століть : навчальний посібник для студентів філологічного факультету і факультету іноземних мов / О. М. Кравець. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 96 с.

Навчальний посібник містить комплекс матеріалів щодо вивчення специфіки неоміфологізму в американській літературі ХХ – початку ХХI століть. Розглянуто особливості історико-літературної доби означеного періоду, теоретичні аспекти неоміфологізму як загальнолітературного явища, систему його ідентифікуючих параметрів і ознак, а також засобів реалізації і особливостей втілення в художніх творах.

Соціокомунікаційний вимір категорії рекламного персонажа

Переглядів:  641
ISBN: 
978-966-285-391-9
Індекс: 00595
Соціокомунікаційний вимір категорії рекламного персонажа : моно графія / О. Подпружнікова. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. — 128 с.

У монографії досліджується комунікативна сутність рекламного персонажа, специфіка творення та добору рекламних персонажів відповідно до рекламної мети та особливості залучення при цьому різноманітних креативних рішень.

Студії з історії українського мовознавства та лінгвопоетики

Переглядів:  677
ISBN: 
978-966-285-334-6
Індекс: 00470
Студії з історії українського мовознавства та лінгвопоетики: збірник наукових праць / В. С. Калашник. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. — 132 с.

У збірнику вміщено вибрані праці з історії української лінгвістики та студії з художньої стилістики, написані протягом 2011–2016 років і, за невеликим винятком, уже опубліковані в різних виданнях. Подані однією книжкою, вони повніше розкривають дослідницькі інтереси вченого й можуть увійти до ширшого наукового обігу.

Історія зарубіжної літератури (Антична література)

Переглядів:  684
Індекс: 00488
Історія зарубіжної літератури (Антична література) / уклад. О. М. Кравець. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 28 с.

Методичні вказівки містять комплекс матеріалів щодо системного вивчення специфіки античної літератури; з’ясовуються витоки феномену літератури цієї доби, художні властивості та естетична цінність кращих творів грецьких і римських авторів, особливості формування основних літературних жанрів цього періоду, вивчаються основні етапи життєвого й творчого шляху найвідоміших представників літератури а

Український роман другої половини XIX століття : модель світу, жанрові трансформації

Переглядів:  566
ISBN: 
978-966-285-339-1
Індекс: 00493
Український роман другої половини XIX століття : модель світу, жанрові трансформації : монографія / Т. Матвєєва. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 420 с.

Досліджено як цілісність витворену українським романним дискурсом другої половини XIX ст. модель світу – віддзеркалення об’єктивних – історичних, суспільно-політичних, культурно-мистецьких засад існування соціуму й суб’єктивних інтенцій авторів.

Традиція та конвенція у книговиданні

Переглядів:  614
Індекс: 00397
Традиція та конвенція у книговиданні : навчально-методичний комплекс для студентів філологічного факультету, спеціальність «Мова та література (російська)», спеціалізація «Видавнича справа та редагування» / Л. О. Скубачевська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 40 с.

Навчально-методичний комплекс містить загальну схему та план-програму лекційних занять спецкурсу і рекомендований список літератури, інтернет-ресурсів, теми рефератів та контрольне завдання. Для студентів 5 курсу спеціальності «Мова та література (російська)» (спеціалізація «Видавнича справа та редагування») філологічного факультету денної форми навчання.

Безособові форми дієслова: герундій

Переглядів:  1199
Індекс: 00499
Безособові форми дієслова: герундій : навчально-методичний посібник / уклад. В. С. Кузьміна, Т. К. Меркулова, О. Д. Нефьодова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 76 c.

Навчально-методичний посібник складається з 11 розділів та додатка, що за змістом охоплюють категорії, форми, функції та особливості вживання такої безособової форми дієслова, як герундій.

Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти

Переглядів:  689
ISBN: 
978-966-285-335-3
Індекс: 00504
Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти : монографія / Л. С. Піхтовнікова, О. М. Гончарук. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 176 с.

У монографії досліджено англомовну прозову байку в єдності лінгвостилістичних, лінгвопрагматичних і лінгвокогнітивних аспектів.

Вступ до перекладознавства

Переглядів:  882
Індекс: 00511
Вступ до перекладознавства : конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету іноземних мов / О. В. Ребрій. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 116 с.

Конспект лекцій пропонує огляд головних проблем сучасного перекладознавства, що є необхідною складовою формування професійної компетенції майбутніх перекладачів з іноземної мови українською. Конспект лекцій розрахований на студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання факультету іноземних мов.

Страницы