Прагмастилістичні характеристики німецькомовної притчі

Переглядів:  722
ISBN: 
978-966-285-421-3
Індекс: 00568
Прагмастилістичні характеристики німецькомовної притчі : монографія / Л. С. Піхтовнікова, І. М. Яремчук. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 220 с.

У монографії досліджено німецькомовну притчу в єдності лінгвостилістичних, лінгвопрагматичних і лінгвосинергетичних аспектів.

Ключові слова:

Complete Guide to the English Article

Переглядів:  664
ISBN: 
978-966-285-447-3
Індекс: 00673
Complete Guide to the English Article : навчальний посібник із граматики / І. О. Свердлова, І. Ю. Скрипнік, І.  Ю. Набокова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 132 с.

Навчальний посібник призначений для формування граматичних навичок за темою «Артикль» у студентів середніх та старших курсів та заочного відділень факультетів іноземних мов. Посібник створено відповідно до програм навчання з урахуванням новітніх досягнень у галузі педагогічної граматики.

Ключові слова:

Мовна картина світу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови (просторово-часовий аспект)

Переглядів:  537
ISBN: 
978-966-285-418-3
Індекс: 00576
Мовна картина світу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови (просторово-часовий аспект): монографія / Є. С. Чекарева. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 416 с.

Монографію присвячено висвітленню питань об’єктивації концептуальних сфер простору і часу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови.

You and Your Life (Work and Leasure)

Переглядів:  699
ISBN: 
978-966-285-314-8
Індекс: 00581
You and Your Life (Work and Leasure) : навчальний посібник з усної практики для студентів 6 курсу заочної форми навчання факультету іноземних мов : в 3 ч. Ч. 3 / І. О. Свердлова, А. С.Птушка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 212 с.

Навчальний посібник розрахований на студентів денної та заочної форми навчання факультетів іноземних мов і є подальшим кроком на шляху створення навчальних матеріалів для студентів вищих навчальних закладів у зв’язку з інтеграцією української освіти до загальноєвропейської.

Ключові слова:

Мова у соціальному вимірі

Переглядів:  498
Індекс: 00583
Мова у соціальному вимірі : методичні вказівки та матеріали до наукового семінару для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.020303 «Філологія (Прикладна лінгвістика)» / уклад. Ю. В. Крапива. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 20 с.

Методичні вказівки містять загальну характеристику наукового семінару, плани практичних занять, питання для самопідготовки студентів, список рекомендованої літератури, а також соціолінгвістичний глосарій.

Ключові слова:

Современность классики

Переглядів:  540
ISBN: 
978-966-285-310-0
Індекс: 00467
Современность классики : избранные труды / Р. Н. Поддубная ; сост. И. И. Московкина, Т. А. Шеховцова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 540 с.

В книгу избранных трудов профессора Р. Н. Поддубной (1940–2006) вошли исследования, посвященные творчеству А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, Н. С. Лескова. В центре внимания ученого – проблемы поэтики, типологии и эволюции русской литературы XIX века, рассматриваемой в широком литературном и культурном контексте. Предметом особого интереса Р. Н.

Неоміфологізм в американській літературі ХХ – початку ХХI століть

Переглядів:  559
ISBN: 
978-966-285-328-5
Індекс: 00469
Неоміфологізм в американській літературі ХХ – початку ХХI століть : навчальний посібник для студентів філологічного факультету і факультету іноземних мов / О. М. Кравець. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 96 с.

Навчальний посібник містить комплекс матеріалів щодо вивчення специфіки неоміфологізму в американській літературі ХХ – початку ХХI століть. Розглянуто особливості історико-літературної доби означеного періоду, теоретичні аспекти неоміфологізму як загальнолітературного явища, систему його ідентифікуючих параметрів і ознак, а також засобів реалізації і особливостей втілення в художніх творах.

Соціокомунікаційний вимір категорії рекламного персонажа

Переглядів:  607
ISBN: 
978-966-285-391-9
Індекс: 00595
Соціокомунікаційний вимір категорії рекламного персонажа : моно графія / О. Подпружнікова. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. — 128 с.

У монографії досліджується комунікативна сутність рекламного персонажа, специфіка творення та добору рекламних персонажів відповідно до рекламної мети та особливості залучення при цьому різноманітних креативних рішень.

Студії з історії українського мовознавства та лінгвопоетики

Переглядів:  642
ISBN: 
978-966-285-334-6
Індекс: 00470
Студії з історії українського мовознавства та лінгвопоетики: збірник наукових праць / В. С. Калашник. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. — 132 с.

У збірнику вміщено вибрані праці з історії української лінгвістики та студії з художньої стилістики, написані протягом 2011–2016 років і, за невеликим винятком, уже опубліковані в різних виданнях. Подані однією книжкою, вони повніше розкривають дослідницькі інтереси вченого й можуть увійти до ширшого наукового обігу.

Історія зарубіжної літератури (Антична література)

Переглядів:  635
Індекс: 00488
Історія зарубіжної літератури (Антична література) / уклад. О. М. Кравець. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 28 с.

Методичні вказівки містять комплекс матеріалів щодо системного вивчення специфіки античної літератури; з’ясовуються витоки феномену літератури цієї доби, художні властивості та естетична цінність кращих творів грецьких і римських авторів, особливості формування основних літературних жанрів цього періоду, вивчаються основні етапи життєвого й творчого шляху найвідоміших представників літератури а

Страницы