You and Your Life (Work and Leasure)

Переглядів:  730
ISBN: 
978-966-285-314-8
Індекс: 00581
You and Your Life (Work and Leasure) : навчальний посібник з усної практики для студентів 6 курсу заочної форми навчання факультету іноземних мов : в 3 ч. Ч. 3 / І. О. Свердлова, А. С.Птушка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 212 с.

Навчальний посібник розрахований на студентів денної та заочної форми навчання факультетів іноземних мов і є подальшим кроком на шляху створення навчальних матеріалів для студентів вищих навчальних закладів у зв’язку з інтеграцією української освіти до загальноєвропейської.

Ключові слова:

Мова у соціальному вимірі

Переглядів:  532
Індекс: 00583
Мова у соціальному вимірі : методичні вказівки та матеріали до наукового семінару для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.020303 «Філологія (Прикладна лінгвістика)» / уклад. Ю. В. Крапива. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 20 с.

Методичні вказівки містять загальну характеристику наукового семінару, плани практичних занять, питання для самопідготовки студентів, список рекомендованої літератури, а також соціолінгвістичний глосарій.

Ключові слова:

Німецький прозовий шванк: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти

Переглядів:  762
ISBN: 
978-966-285-439-8
Індекс: 00585
Німецький прозовий шванк: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти : монографія / Л. С. Піхтовнікова, Я. В. Мукатаєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 156 с.

У монографії досліджено німецькомовний шванк у системній єдності когнітивних та прагмастилістичних аспектів. Системний підхід, що поєднує когнітивні, стилістичні та прагматичні чинники, виявив багатство вимірів шванку: наявність авторських мовленнєвих стратегій для реалізації цілей шванку, створення концептів у текстах й рівні розуміння тексту, а також композиційно-стилістичні особливості.

Шевченкознавство у працях викладачів та вихованців Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (40‐ві роки ХІХ – початок ХХІ ст.)

Переглядів:  587
Індекс: 00596
Шевченкознавство у працях викладачів та вихованців Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (40‐ві роки ХІХ – початок ХХІ ст.) : бібліогр. покажч. / уклад. О. П. Чугуй, Т. О. Чугуй, О. С. Журавльова, Ю. Ю. Полякова, Н. В. Аксьонова ; наук. ред. О. П. Чугуй ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 128 с.

Бібліографічний покажчик містить відомості про розвиток шевченкознавства в Харківському університеті. Це видання може бути корисним науковцям, викладачам, студентам і усім тим, хто цікавиться життям та творчістю Т. Г. Шевченка.

Ключові слова:

Конспект лекцій зі спецкурсу «Українська лінгвофольклористика»

Переглядів:  594
Індекс: 00651
Конспект лекцій зі спецкурсу «Українська лінгвофольклористика» : навчальний посібник / Р. Л. Сердега. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 228 с.

Пропонований читачам конспект лекцій знайомить із наукою про мову усної народної творчості, з проблематикою відносно нової в україністиці галузі філологічного знання – лінгвофольклористики. Українська лінгвофольклористика має давні традиції, започатковані І. Срезневським, М. Костомаровим, О. Потебнею, П. Житецьким, М.

Ключові слова:

Немецкоязычные публицистические тексты социально‐ критического направления: прагмастилистический и когнитивный аспекты

Переглядів:  663
ISBN: 
978‐966‐285‐285‐1
Індекс: 00421
Немецкоязычные публицистические тексты социально‐критического направления : прагмастилистический и когнитивный аспекты : монография / Л. С. Пихтовникова, О. Я. Мастерова, Е. П. Кабусь. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 164 с.

В монографии исследованы в прагмастилистическом и когнитивном аспектах основные виды художественно‐публицистических текстов социально‐критического направления. Приведена общая характеристика публицистических текстов, эксплицированы их определения, созданы системно‐структурные модели репортажа, фельетона, памфлета, глоссы; рассмотрены коды комического и речевые стратегии.

Немецкоязычный рекламный дискурс: прагмастилистический и когнитивный аспекты

Переглядів:  508
ISBN: 
978-966-285-357-5
Індекс: 00563
Немецкоязычный рекламный дискурс: прагмастилистический и когнитивный аспекты : монография / Л. С. Пихтовникова, В. В. Самарина. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 160 с.

В монографии изучается функционирование немецкоязычного рекламного дискурса с позиций когнитивно-коммуникативной, а также лингвосинергетической парадигмы. Исследованы текстовые концепты рекламного дискурса, раскрыт механизм наполнения информацией всех составляющих концепта.

Ключові слова:

Чинники успішного працевлаштування перекладача за фахом

Переглядів:  566
Індекс: 00428
Чинники успішного працевлаштування перекладача за фахом : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Переклад» (англійська мова) / А. С. Ольховська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 116 с.

У навчальному посібнику, що пропонується увазі читачів, розглядаються основні проблеми, пов’язані з працевлаштуванням майбутніх перекладачів та викладачів перекладу.

Фрукты, овощи, специи

Переглядів:  680
ISBN: 
978-966-285-355-1
Індекс: 00574
Фрукты, овощи, специи: учебное пособие / Чунься Чэнь, И. В. Кошелева. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 128 с.

E

Get talking!

Переглядів:  1059
ISBN: 
978-966-285-287-5
Індекс: 00446
Get talking! : навчально-методичний посібник / за ред. О. О. Чорновол-Ткаченко, Є. О. Червінка, О. І. Скриль, К. І. Ластовки, Е. Ф. Бєляєвої, Н. М. Курницької, Н. М. Савченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 104 с.

У посібнику подано завдання з різних тем буденного спілкування, які допомагають розвивати комунікативні вміння. Матеріал організовано відповідно до вимог навчальної програми ХНУ імені В. Н. Каразіна. Структура посібника дозволяє використовувати його головним чином для аудиторної роботи студентів. Запропоновані навчальні матеріали призначені для студентів немовних спеціальностей вишів.

Ключові слова:

Страницы