Людмила Савченко: душа воспламененная

Переглядів:  893
ISBN: 
978-966-285-505-0
Індекс: 00623
Людмила Савченко: душа воспламененная : сб. науч. тр. / сост. Е. В. Маслий, А. В. Кардашова. ‒ Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2018. ‒ 352 с.

Книга посвящена памяти Людмилы Ростиславовны Савченко (14.10.1946 ‒ 26.11.2016), доцента кафедры русского языка филологического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Сборник состоит из трех разделов Первый включает практически все работы Л. Р.

Ключові слова:

Курсова, кваліфікаційна робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми бібліографічного опису

Переглядів:  604
Індекс: 00634
Курсова, кваліфікаційна робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми бібліографічного опису: Навчально-методичний посібник для студентів філологічного факультету. 2-ге вид., доопрац., випр. й доп. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 64 с.

Навчально-методичний посібник містить систематизовані рекомендації для студентів філологічного факультету щодо виконання курсової, кваліфікаційної роботи: обсяг, структура, технічні правила оформлення студії (цитування, посилання, список використаної літератури, правила скорочення слів тощо).

Ключові слова:

Фрагментарна проза в українській літературі кінця XIX—початку XX століття

Переглядів:  880
Індекс: 00635
Фрагментарна проза в українській літературі кінця XIX—початку XX століття: Навчально-методичний посібник для студентів філологічного факультету. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. 32 с.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів спеціалізації «українська мова і література», які вивчають історію української літератури як основну фахову дисципліну, проте з певними скороченнями може використовуватися студентами спеціалізацій «слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська», «слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська» в

Ключові слова:

English for Psychologists

Переглядів:  941
ISBN: 
978-966-285-590-6
Індекс: 00646
English for Psychologists : навчальний посібник з англійської мови для студентів першого та другого курсів денної та заочної форм навчання факультету психології / Т. В. Черниш, І. Ю. Скрипнік. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 384 с.

Навчальний посібник призначено для забезпечення підготовки студентів першого та другого курсів факультету психології до самостійного читання, розуміння й перекладу оригінальної літератури, а також для активізації граматичних навичок та формування навичок усного мовлення.

Ключові слова:

Лінгвосинергетика

Переглядів:  811
ISBN: 
978-966-285-567-8
Індекс: 00667
Лінгвосинергетика : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л. С. Піхтовнікова, Т. І. Домброван, С. М. Єнікєєва, О. О. Семенець; за загальною редакцією проф. Л. С. Піхтовнікової. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 296 с.

У підручнику представлено основні напрямки синергетичних досліджень у філології, закладені українськими лінгвістами: синергетика тексту і дискурсу, синергетика словотворення, діахронічна лінгвосинергетика, синергетика поетичного ідіолекту і медійного дискурсу.

Мовна картина світу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови (просторово-часовий аспект)

Переглядів:  580
ISBN: 
978-966-285-418-3
Індекс: 00576
Мовна картина світу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови (просторово-часовий аспект): монографія / Є. С. Чекарева. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 416 с.

Монографію присвячено висвітленню питань об’єктивації концептуальних сфер простору і часу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови.

You and Your Life (Work and Leasure)

Переглядів:  742
ISBN: 
978-966-285-314-8
Індекс: 00581
You and Your Life (Work and Leasure) : навчальний посібник з усної практики для студентів 6 курсу заочної форми навчання факультету іноземних мов : в 3 ч. Ч. 3 / І. О. Свердлова, А. С.Птушка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 212 с.

Навчальний посібник розрахований на студентів денної та заочної форми навчання факультетів іноземних мов і є подальшим кроком на шляху створення навчальних матеріалів для студентів вищих навчальних закладів у зв’язку з інтеграцією української освіти до загальноєвропейської.

Ключові слова:

Мова у соціальному вимірі

Переглядів:  542
Індекс: 00583
Мова у соціальному вимірі : методичні вказівки та матеріали до наукового семінару для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.020303 «Філологія (Прикладна лінгвістика)» / уклад. Ю. В. Крапива. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 20 с.

Методичні вказівки містять загальну характеристику наукового семінару, плани практичних занять, питання для самопідготовки студентів, список рекомендованої літератури, а також соціолінгвістичний глосарій.

Ключові слова:

Німецький прозовий шванк: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти

Переглядів:  775
ISBN: 
978-966-285-439-8
Індекс: 00585
Німецький прозовий шванк: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти : монографія / Л. С. Піхтовнікова, Я. В. Мукатаєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 156 с.

У монографії досліджено німецькомовний шванк у системній єдності когнітивних та прагмастилістичних аспектів. Системний підхід, що поєднує когнітивні, стилістичні та прагматичні чинники, виявив багатство вимірів шванку: наявність авторських мовленнєвих стратегій для реалізації цілей шванку, створення концептів у текстах й рівні розуміння тексту, а також композиційно-стилістичні особливості.

Шевченкознавство у працях викладачів та вихованців Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (40‐ві роки ХІХ – початок ХХІ ст.)

Переглядів:  598
Індекс: 00596
Шевченкознавство у працях викладачів та вихованців Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (40‐ві роки ХІХ – початок ХХІ ст.) : бібліогр. покажч. / уклад. О. П. Чугуй, Т. О. Чугуй, О. С. Журавльова, Ю. Ю. Полякова, Н. В. Аксьонова ; наук. ред. О. П. Чугуй ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 128 с.

Бібліографічний покажчик містить відомості про розвиток шевченкознавства в Харківському університеті. Це видання може бути корисним науковцям, викладачам, студентам і усім тим, хто цікавиться життям та творчістю Т. Г. Шевченка.

Ключові слова:

Страницы