Людмила Савченко: душа воспламененная

Переглядів:  698
ISBN: 
978-966-285-505-0
Індекс: 00623
Людмила Савченко: душа воспламененная : сб. науч. тр. / сост. Е. В. Маслий, А. В. Кардашова. ‒ Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2018. ‒ 352 с.

Книга посвящена памяти Людмилы Ростиславовны Савченко (14.10.1946 ‒ 26.11.2016), доцента кафедры русского языка филологического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Сборник состоит из трех разделов Первый включает практически все работы Л. Р.

Ключові слова:

Курсова, кваліфікаційна робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми бібліографічного опису

Переглядів:  440
Індекс: 00634
Курсова, кваліфікаційна робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми бібліографічного опису: Навчально-методичний посібник для студентів філологічного факультету. 2-ге вид., доопрац., випр. й доп. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 64 с.

Навчально-методичний посібник містить систематизовані рекомендації для студентів філологічного факультету щодо виконання курсової, кваліфікаційної роботи: обсяг, структура, технічні правила оформлення студії (цитування, посилання, список використаної літератури, правила скорочення слів тощо).

Ключові слова:

Фрагментарна проза в українській літературі кінця XIX—початку XX століття

Переглядів:  668
Індекс: 00635
Фрагментарна проза в українській літературі кінця XIX—початку XX століття: Навчально-методичний посібник для студентів філологічного факультету. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. 32 с.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів спеціалізації «українська мова і література», які вивчають історію української літератури як основну фахову дисципліну, проте з певними скороченнями може використовуватися студентами спеціалізацій «слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська», «слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська» в

Ключові слова:

English for Psychologists

Переглядів:  758
ISBN: 
978-966-285-590-6
Індекс: 00646
English for Psychologists : навчальний посібник з англійської мови для студентів першого та другого курсів денної та заочної форм навчання факультету психології / Т. В. Черниш, І. Ю. Скрипнік. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 384 с.

Навчальний посібник призначено для забезпечення підготовки студентів першого та другого курсів факультету психології до самостійного читання, розуміння й перекладу оригінальної літератури, а також для активізації граматичних навичок та формування навичок усного мовлення.

Ключові слова:

Лінгвосинергетика

Переглядів:  608
ISBN: 
978-966-285-567-8
Індекс: 00667
Лінгвосинергетика : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л. С. Піхтовнікова, Т. І. Домброван, С. М. Єнікєєва, О. О. Семенець; за загальною редакцією проф. Л. С. Піхтовнікової. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 296 с.

У підручнику представлено основні напрямки синергетичних досліджень у філології, закладені українськими лінгвістами: синергетика тексту і дискурсу, синергетика словотворення, діахронічна лінгвосинергетика, синергетика поетичного ідіолекту і медійного дискурсу.

Німецький прозовий шванк: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти

Переглядів:  619
ISBN: 
978-966-285-439-8
Індекс: 00585
Німецький прозовий шванк: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти : монографія / Л. С. Піхтовнікова, Я. В. Мукатаєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 156 с.

У монографії досліджено німецькомовний шванк у системній єдності когнітивних та прагмастилістичних аспектів. Системний підхід, що поєднує когнітивні, стилістичні та прагматичні чинники, виявив багатство вимірів шванку: наявність авторських мовленнєвих стратегій для реалізації цілей шванку, створення концептів у текстах й рівні розуміння тексту, а також композиційно-стилістичні особливості.

Шевченкознавство у працях викладачів та вихованців Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (40‐ві роки ХІХ – початок ХХІ ст.)

Переглядів:  439
Індекс: 00596
Шевченкознавство у працях викладачів та вихованців Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (40‐ві роки ХІХ – початок ХХІ ст.) : бібліогр. покажч. / уклад. О. П. Чугуй, Т. О. Чугуй, О. С. Журавльова, Ю. Ю. Полякова, Н. В. Аксьонова ; наук. ред. О. П. Чугуй ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 128 с.

Бібліографічний покажчик містить відомості про розвиток шевченкознавства в Харківському університеті. Це видання може бути корисним науковцям, викладачам, студентам і усім тим, хто цікавиться життям та творчістю Т. Г. Шевченка.

Ключові слова:

Конспект лекцій зі спецкурсу «Українська лінгвофольклористика»

Переглядів:  408
Індекс: 00651
Конспект лекцій зі спецкурсу «Українська лінгвофольклористика» : навчальний посібник / Р. Л. Сердега. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 228 с.

Пропонований читачам конспект лекцій знайомить із наукою про мову усної народної творчості, з проблематикою відносно нової в україністиці галузі філологічного знання – лінгвофольклористики. Українська лінгвофольклористика має давні традиції, започатковані І. Срезневським, М. Костомаровим, О. Потебнею, П. Житецьким, М.

Ключові слова:

Классические и постклассические литературные стратегии в пространстве современной культуры

Переглядів:  411
ISBN: 
978-966-285-443-5
Індекс: 00652
Классические и постклассические литературные стратегии в пространстве современной культуры : коллективная монография / под ред. И. И. Московкиной, Т.  А. Шеховцовой. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. – 244 с.

Предлагаемая монография является коллективным научным трудом, посвященным памяти доктора филологических наук, профессора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Р. Н. Поддубной (1940–2006).

Ключові слова:

Методи викладання іноземної мови (практичний аспект)

Переглядів:  415
Індекс: 00557
Методи викладання іноземної мови (практичний аспект) : методичні вказівки до курсу «Методика викладання іноземної мови» / уклад. М. І. Лісна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 28 с.

Методичні вказівки містять додаткові матеріали з курсу «Методика викладання іноземної мови», що є частиною навчальної програми студентів IV курсу філологічного факультету відділення загального та прикладного мовознавства.

Страницы