Гідрогеотермія

Переглядів:  370
ISBN: 
978-966-285-581-4
Індекс: 00662
Гідрогеотермія : навчальний посібник / А. Й. Лур᾽є. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 76 с.

Викладено уявлення про основні напрямки гідрогеотермії. Висвітлено питання регіональної гідрогеотермії. Розглянуто проблеми гідрогеотермії родовищ корисних копалин. Особливу увагу приділено геотермії родовищ вуглеводнів. Дано уявлення про термальні води, зокрема про їх енергетичний потенціал і лікувальні властивості.

Українсько-російсько-англійський словник гідрогеологічних термінів і словосполучень

Переглядів:  369
ISBN: 
978-966-285-528-0
Індекс: 00670
Українсько-російсько-англійський словник гідрогеологічних термінів і словосполучень : навчальний посібник / уклад. Ф. В.  Чомко, І. В.  Удалов, Д. Ф. Чомко, О. Є. Кошляков, Р. Ф. Чомко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 96 с.

У словнику викладено українською, російською та англійською мовами основний понятійно-термінологічний апарат гідрогеології. Також наведено термінологічну базу таких наук, як геологія, гідрологія, метеорологія, екологія, біологія, хімія, інженерна геологія в межах тих розділів, які безпосередньо пов’язані з підземною гідросферою.

Інженерна геологія (з основами геотехніки)

Переглядів:  134
ISBN: 
978-966-285-585-2
Індекс: 00696
Інженерна геологія (з основами геотехніки) : підручник для студенів вищих навчальних закладів / кол. авт. ; за заг. ред. проф. В. Г. Суярка. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 296 с.

У підручнику викладено основи загальної геології, методику та проектування інженерно-геологічних та геотехнічних досліджень, основи динаміки підземних вод. Особливу увагу приділено геодинамічним процесам та їх інженерно-геологічним наслідкам (обвали та осипи, зсуви, суфозія та карст, пливуни, підтоплення, просідання у лесових ґрунтах, сейсмічні явища, перетворення берегів).

Геотермічні аномалії і нафтогазоносність

Переглядів:  251
ISBN: 
978-966-285-500-5
Індекс: 00618
Геотермічні аномалії і нафтогазоносність : монографія / А. Й. Лур’є. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 160 с.

В роботі розглянуті загальні принципи формування регіонального геотемпературного поля в нафтогазоносних провінціях. Проведено дослідження причин взаємозв’язку аномального температурного поля з нафтогазоносністю осадових відкладів. Визначено роль міграції вуглеводнів в деформації регіонального температурного поля.

Ключові слова:

Інженерна геологія

Переглядів:  93
ISBN: 
978-966-285-552-4
Індекс: 00701
Інженерна геологія : навч. посіб. для студ. природознавчих, будівельних та екологічних спец. вищ. навч. закладів / Г. Г.  Стріжельчик, В. Ю. Єгупов, І. В. Храпатова, В. В. Сухов. – Харків : ХНУ імені В.  Н.  Каразіна, 2018. – 440 с., 321 іл, 69 табл. – Бібліогр. : 205 назв.

У навчальному посібнику докладно розглянуті основні розділи інженерної геології: грунтознавство, динамічна і регіональна інженерна геологія. Наведені приклади природних і антропогенних геологічних процесів, їх впливу на будівельні об’єкти та довкілля, а також способи захисту від негативних впливів із використанням сучасної бази нормативних документів.

Теоретична і прикладна геоінформатика

Переглядів:  352
ISBN: 
978-966-285-289-9
Індекс: 00545
Теоретична і прикладна геоінформатика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. В. Костріков, К. Ю. Сегіда. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 592 с.

Навчальний посібник присвячений розгляду низки теоретичних та прикладних питань предметної галузі геоінформатики – наукового напряму, який займається вивченням законів, методів і способів накопичення, обробки й передачі геолого-географічної та екологічної інформації за допомогою ЕОМ та інших технічних засобів.

Нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини

Переглядів:  306
ISBN: 
978-966-285-337-7
Індекс: 00490
Нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини : навчальний посібник / В. О. Терещенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 88 с.

Розглянуто основні види нетрадиційних вуглеводнів. Проаналізовано геологічні умови їх розповсюдження, відмінності від звичайних покладів нафти і газу. Наведено дані про ресурси, стан і перспективи видобутку нетрадиційних вуглеводнів у світі, в тому числі в Україні. Коротко розглянуто технології їх видобутку.

Метеорологія та кліматологія

Переглядів:  613
ISBN: 
978-966-285-277-6
Індекс: 00491
Метеорологія та кліматологія : навчальний посібник / С. І. Решетченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 220 с.

У навчальному посібнику подані основні теоретичні питання з навчальної дисципліни «Метеорологія та кліматологія». Викладаються основи будови, складу атмосфери та закономірності атмосферних явищ, що в ній відбуваються; методи і засоби вимірювання основних метеорологічних величин.

Гидрогеологические условия газонакопления в Днепровско-Донецкой впадине

Переглядів:  349
ISBN: 
978-966-285-162-5
Індекс: 00279
Гидрогеологические условия газонакопления в Днепровско-Донецкой впадине : монография / В. А. Терещенко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 244 с.

В монографии рассматривается строение водонапорной системы Днепровско-Донецкой впадины до глубин 6,0–6,3 км. Предложена схема вертикальной гидрогеологической зональности. Анализируется генезис и формирование состава вод нефтегазоносных комплексов. Показана генетическая связь размещения газовых залежей с распространением зоны углеводородных растворенных газов.

Наукові засади пошуків несклепінних пасток вуглеводнів у Дніпровсько-Донбаському авлакогені

Переглядів:  394
ISBN: 
978-966-285-195-3
Індекс: 00296
Наукові засади пошуків несклепінних пасток вуглеводнів у Дніпровсько-Донбаському авлакогені : монографія / І. В. Височанський. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 236 с.

Дніпровсько-Донбаський авлакоген належить до нафтогазоносних регіонів із достатньо високим ступенем вивчення, для якого характерним є етап пошуків нових покладів нафти і газу, що залягають на великих глибинах, а також пов’язаних із пастками несклепінного типу.

Страницы