Гідрогеотермія

Переглядів:  231
ISBN: 
978-966-285-581-4
Індекс: 00662
Гідрогеотермія : навчальний посібник / А. Й. Лур᾽є. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 76 с.

Викладено уявлення про основні напрямки гідрогеотермії. Висвітлено питання регіональної гідрогеотермії. Розглянуто проблеми гідрогеотермії родовищ корисних копалин. Особливу увагу приділено геотермії родовищ вуглеводнів. Дано уявлення про термальні води, зокрема про їх енергетичний потенціал і лікувальні властивості.

Українсько-російсько-англійський словник гідрогеологічних термінів і словосполучень

Переглядів:  215
ISBN: 
978-966-285-528-0
Індекс: 00670
Українсько-російсько-англійський словник гідрогеологічних термінів і словосполучень : навчальний посібник / уклад. Ф. В.  Чомко, І. В.  Удалов, Д. Ф. Чомко, О. Є. Кошляков, Р. Ф. Чомко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 96 с.

У словнику викладено українською, російською та англійською мовами основний понятійно-термінологічний апарат гідрогеології. Також наведено термінологічну базу таких наук, як геологія, гідрологія, метеорологія, екологія, біологія, хімія, інженерна геологія в межах тих розділів, які безпосередньо пов’язані з підземною гідросферою.

Геотермічні аномалії і нафтогазоносність

Переглядів:  182
ISBN: 
978-966-285-500-5
Індекс: 00618
Геотермічні аномалії і нафтогазоносність : монографія / А. Й. Лур’є. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 160 с.

В роботі розглянуті загальні принципи формування регіонального геотемпературного поля в нафтогазоносних провінціях. Проведено дослідження причин взаємозв’язку аномального температурного поля з нафтогазоносністю осадових відкладів. Визначено роль міграції вуглеводнів в деформації регіонального температурного поля.

Ключові слова:

Нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини

Переглядів:  225
ISBN: 
978-966-285-337-7
Індекс: 00490
Нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини : навчальний посібник / В. О. Терещенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 88 с.

Розглянуто основні види нетрадиційних вуглеводнів. Проаналізовано геологічні умови їх розповсюдження, відмінності від звичайних покладів нафти і газу. Наведено дані про ресурси, стан і перспективи видобутку нетрадиційних вуглеводнів у світі, в тому числі в Україні. Коротко розглянуто технології їх видобутку.

Теоретична і прикладна геоінформатика

Переглядів:  258
ISBN: 
978-966-285-289-9
Індекс: 00545
Теоретична і прикладна геоінформатика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. В. Костріков, К. Ю. Сегіда. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 592 с.

Навчальний посібник присвячений розгляду низки теоретичних та прикладних питань предметної галузі геоінформатики – наукового напряму, який займається вивченням законів, методів і способів накопичення, обробки й передачі геолого-географічної та екологічної інформації за допомогою ЕОМ та інших технічних засобів.

Гидрогеологические условия газонакопления в Днепровско-Донецкой впадине

Переглядів:  279
ISBN: 
978-966-285-162-5
Індекс: 00279
Гидрогеологические условия газонакопления в Днепровско-Донецкой впадине : монография / В. А. Терещенко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 244 с.

В монографии рассматривается строение водонапорной системы Днепровско-Донецкой впадины до глубин 6,0–6,3 км. Предложена схема вертикальной гидрогеологической зональности. Анализируется генезис и формирование состава вод нефтегазоносных комплексов. Показана генетическая связь размещения газовых залежей с распространением зоны углеводородных растворенных газов.

Наукові засади пошуків несклепінних пасток вуглеводнів у Дніпровсько-Донбаському авлакогені

Переглядів:  308
ISBN: 
978-966-285-195-3
Індекс: 00296
Наукові засади пошуків несклепінних пасток вуглеводнів у Дніпровсько-Донбаському авлакогені : монографія / І. В. Височанський. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 236 с.

Дніпровсько-Донбаський авлакоген належить до нафтогазоносних регіонів із достатньо високим ступенем вивчення, для якого характерним є етап пошуків нових покладів нафти і газу, що залягають на великих глибинах, а також пов’язаних із пастками несклепінного типу.

Геологія з основами геоморфології (Сучасні геодинамічні процеси)

Переглядів:  560
ISBN: 
978-966-285-242-4
Індекс: 00387
Карпов В. Г. Геологія з основами геоморфології (Сучасні геодинамічні процеси) : навчальний посібник / В. Г. Карпов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 108 с.

«Геологія з основами геоморфології» є нормативною дисципліною фахової підготовки бакалаврів з напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». У пропонованому посібнику розглядаються екзогенні процеси та їх роль у формуванні та перетворенні рельєфу.

Метеорологія та кліматологія

Переглядів:  387
ISBN: 
978-966-285-277-6
Індекс: 00491
Метеорологія та кліматологія : навчальний посібник / С. І. Решетченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 220 с.

У навчальному посібнику подані основні теоретичні питання з навчальної дисципліни «Метеорологія та кліматологія». Викладаються основи будови, складу атмосфери та закономірності атмосферних явищ, що в ній відбуваються; методи і засоби вимірювання основних метеорологічних величин.

Навчальна гідрогеологічна та інженерно-геологічна практика

Переглядів:  221
ISBN: 
978-966-285-093-2
Індекс: 00197
Чомко Ф. В. Навчальна гідрогеологічна та інженерно-геологічна практика : навч. посіб. / Ф. В. Чомко, І. В. Удалов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 192 с.

Навчальний посібник призначено для ознайомлення студентів з основними відомостями про район проходження навчальної гідрогеологічної та інженерно- геологічної практики, методикою проведення польових гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень, методами камеральної обробки польових матеріалів та правилами складання і захисту гідрогеологічних звітів.

Ключові слова:

Страницы