Загальна гідрогеологія

Переглядів:  344
ISBN: 
978-966-285-709-2
Індекс: 00801
Загальна гідрогеологія : навчальний посібник / Ф. В. Чомко, Д. Ф. Чомко, І. В. Удалов та ін. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 196 с.

Навчальний посібник розроблено згідно з програмою навчальної дисципліни «Гідрогеологія» одного з курсів професійної та практичної підготовки бакалаврів за спеціальністю 103 «Науки про Землю», спеціалізація «Прикладна гідрогеологія».

Історія та методологія гідрогеології

Переглядів:  454
ISBN: 
978-966-285-675-0
Індекс: 00730
Історія та методологія гідрогеології : навч.‐метод. посіб. / А. Й. Лур᾽є, І. В. Удалов, А. В. Кононенко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 104 с.

У навчально-методичному посібнику «Історія та методологія гідрогеології» висвітлено основні питання загальної методології наукових досліджень. Окремо у посібнику розглянуто історію розвитку фундаментальних і прикладних напрямів гідрогеології. Детально описано питання методології наукової та практичної діяльності в галузі гідрогеології.

Українсько-російсько-англійський словник гідрогеологічних термінів і словосполучень

Переглядів:  894
ISBN: 
978-966-285-528-0
Індекс: 00670
Українсько-російсько-англійський словник гідрогеологічних термінів і словосполучень : навчальний посібник / уклад. Ф. В. Чомко, І. В. Удалов, Д. Ф. Чомко, О. Є. Кошляков, Р. Ф. Чомко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 96 с.

У словнику викладено українською, російською та англійською мовами основний понятійно-термінологічний апарат гідрогеології. Також наведено термінологічну базу таких наук, як геологія, гідрологія, метеорологія, екологія, біологія, хімія, інженерна геологія в межах тих розділів, які безпосередньо пов’язані з підземною гідросферою.

Інженерна геологія (з основами геотехніки)

Переглядів:  646
ISBN: 
978-966-285-585-2
Індекс: 00696
Інженерна геологія (з основами геотехніки) : підручник для студенів вищих навчальних закладів / кол. авт. ; за заг. ред. проф. В. Г. Суярка. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 296 с.

У підручнику викладено основи загальної геології, методику та проектування інженерно-геологічних та геотехнічних досліджень, основи динаміки підземних вод. Особливу увагу приділено геодинамічним процесам та їх інженерно-геологічним наслідкам (обвали та осипи, зсуви, суфозія та карст, пливуни, підтоплення, просідання у лесових ґрунтах, сейсмічні явища, перетворення берегів).

Гідрогеотермія

Переглядів:  896
ISBN: 
978-966-285-581-4
Індекс: 00662
Гідрогеотермія : навчальний посібник / А. Й. Лур᾽є. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 76 с.

Викладено уявлення про основні напрямки гідрогеотермії. Висвітлено питання регіональної гідрогеотермії. Розглянуто проблеми гідрогеотермії родовищ корисних копалин. Особливу увагу приділено геотермії родовищ вуглеводнів. Дано уявлення про термальні води, зокрема про їх енергетичний потенціал і лікувальні властивості.

Інженерна геологія

Переглядів:  477
ISBN: 
978-966-285-552-4
Індекс: 00701
Інженерна геологія : навч. посіб. для студ. природознавчих, будівельних та екологічних спец. вищ. навч. закладів / Г. Г. Стріжельчик, В. Ю. Єгупов, І. В. Храпатова, В. В. Сухов. – Харків : ХНУ імені В.  Н.  Каразіна, 2018. – 440 с., 321 іл, 69 табл. – Бібліогр. : 205 назв.

У навчальному посібнику докладно розглянуті основні розділи інженерної геології: грунтознавство, динамічна і регіональна інженерна геологія. Наведені приклади природних і антропогенних геологічних процесів, їх впливу на будівельні об’єкти та довкілля, а також способи захисту від негативних впливів із використанням сучасної бази нормативних документів.

Геотермічні аномалії і нафтогазоносність

Переглядів:  594
ISBN: 
978-966-285-500-5
Індекс: 00618
Геотермічні аномалії і нафтогазоносність : монографія / А. Й. Лур’є. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 160 с.

В роботі розглянуті загальні принципи формування регіонального геотемпературного поля в нафтогазоносних провінціях. Проведено дослідження причин взаємозв’язку аномального температурного поля з нафтогазоносністю осадових відкладів. Визначено роль міграції вуглеводнів в деформації регіонального температурного поля.

Ключові слова:

Нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини

Переглядів:  882
ISBN: 
978-966-285-337-7
Індекс: 00490
Нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини : навчальний посібник / В. О. Терещенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 88 с.

Розглянуто основні види нетрадиційних вуглеводнів. Проаналізовано геологічні умови їх розповсюдження, відмінності від звичайних покладів нафти і газу. Наведено дані про ресурси, стан і перспективи видобутку нетрадиційних вуглеводнів у світі, в тому числі в Україні. Коротко розглянуто технології їх видобутку.

Теоретична і прикладна геоінформатика

Переглядів:  754
ISBN: 
978-966-285-289-9
Індекс: 00545
Теоретична і прикладна геоінформатика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. В. Костріков, К. Ю. Сегіда. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 592 с.

Навчальний посібник присвячений розгляду низки теоретичних та прикладних питань предметної галузі геоінформатики – наукового напряму, який займається вивченням законів, методів і способів накопичення, обробки й передачі геолого-географічної та екологічної інформації за допомогою ЕОМ та інших технічних засобів.

Гидрогеологические условия газонакопления в Днепровско-Донецкой впадине

Переглядів:  747
ISBN: 
978-966-285-162-5
Індекс: 00279
Гидрогеологические условия газонакопления в Днепровско-Донецкой впадине : монография / В. А. Терещенко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 244 с.

В монографии рассматривается строение водонапорной системы Днепровско-Донецкой впадины до глубин 6,0–6,3 км. Предложена схема вертикальной гидрогеологической зональности. Анализируется генезис и формирование состава вод нефтегазоносных комплексов. Показана генетическая связь размещения газовых залежей с распространением зоны углеводородных растворенных газов.

Страницы